Skip to main content

Παρίσι Αγιορειτική Έκθεση - Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

Εις την εν Παρισίοις Αγιορειτικήν Έκθεσιν (09.04.2009)

Ομιλία της Α.Θ.Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

Στο Παρίσι ταξίδευσαν οι θησαυροί του Αγίου Όρους, όπου από της 10 Απριλίου έως 5 Ιουλίου 2009 θα φιλοξενούνται στο Petit Palais, στα πλαίσια έκθεσης με τίτλο: «Άθως και Βυζαντινή Αυτοκρατορία–Θησαυροί του Αγίου Όρους».

Η έκθεση αναπτύσσεται σε τέσσερις ενότητες: «Από την προϊστορία του Αγίου Όρους», «Βυζάντιο και Άγιον Όρος», «Πνευματικότητα και αυτοκρατορική τέχνη», «Το Άγιον Όρος μετά την Άλωση».

Η έκθεση αποσκοπεί στο να δείξη στο γαλλικό και ευρωπαϊκό κοινό μέσω των ιερών κειμηλίων και των έργων τέχνης την πνευματικότητα του Αγίου Όρους, αλλά και την άρρηκτη σχέση του με το Βυζαντινό Κράτος, την αυτοκρατορική αυλή, που είχε ως αποτέλεσμα το Άγιον Όρος να αναδειχτή όχι μόνο κιβωτός της Ορθοδοξίας, αλλά και σε φύλακα του μεγάλου πολιτιστικού πλούτου της αυτοκρατορίας.

Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου και του Πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή.

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στην ομιλία του κατά τα εγκαίνια είπε:

Εξοχώτατοι και διακεκριμένοι παρόντες,

Με την ιδιότητα του Επισκόπου του Αγίου Όρους, που είναι ο εκάστοτε Οικουμενικός Πατριάρχης, παριστάμεθα εις την τελετήν των εγκαινίων της Εκθέσεως «Le Mont Athos et l‘ Empire Byzantine -Tresors de la Sainte Montagne».

Εκφράζομεν την μεγάλην χαράν και ικανοποίησίν μας διότι η εν τη Δύσει «Πόλις του φωτός» ήνοιξε διάπλατα τας πύλας και τα παράθυρά της δια να εισέλθη φως εκ της Ανατολής, το φως της βυζαντινής, της ελληνορθοδόξου, παραδόσεως, η οποία βιούται υποδειγματικώς περισσότερον από μίαν χιλιετίαν ήδη, αδιακόπως, εις την μοναχικήν Χερσόνησον του Άθωνος.

Οι αοίδιμοι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες, υπογράφοντες πάντοτε «εν Χριστώ τω Θεώ πιστός Βασιλεύς και Αυτοκράτωρ των Ρωμαίων», είχον βαθυτάτην την βεβαιότητα ότι ήσαν υπόχρεοι να ενισχύουν παντί τρόπω την χριστιανικήν ζωήν και πνευματικήν καλλιέργειαν των πολιτών των. Μέρος αυτής της υποχρεώσεώς των ήτο η υποστήριξις και ενίσχυσις κατά πάντα και της εν Αγίω Όρει ιδιοτύπου μοναχικής Πολιτείας. Ούτω και θεσμικώς και νομικώς την διησφάλισαν και περιεθρίγκωσαν, και οικονομικώς την ενίσχυσαν, και με μοναδικά και τιμαλφέστατα κειμήλια την κατεπλούτισαν, και την οικουμενικότητα του πνεύματος της Χριστιανικής Αυτοκρατορίας εν αυτή κατέδειξαν, επιτρέποντες την εγκατάστασιν εν Αγίω Όρει μοναχών διαφόρων εθνικοτήτων.

Με την πάροδον των αιώνων, αι μυριάδες των μοναχών οι οποίοι ήνυσαν τον ασκητικόν δίαυλον εις τα διάφορα αγιορειτικά σκηνώματα, Μονάς, Σκήτας, Κελλία και Ερημητήρια, πρώτον δια της ασκήσεώς των, της προσευχής και της εμπράκτου εφαρμογής εις την ζωήν των της πληρότητος του Ευαγγελίου, και κατόπιν δια της μελέτης, της τέχνης, του «εργοχείρου» των, παρήγαγον πολιτισμόν υπερβαίνοντα το πρόσκαιρον του αιώνος τούτου. Ένα πολιτισμόν αναφερόμενον περισσότερον εις την «άνω πόλιν», την «μέλλουσαν», και την εκείνης ευμορφίαν, αρμονίαν και λαμπρότητα! Μικρά στοιχεία εκφράσεως του υπερκοσμίου αυτού πολιτισμού και δείγματα της ανατολικής, της ορθοδόξου κατανοήσεως των καιρίων της ζωής, είναι τα κειμήλια, τα οποία, με την ευλογίαν της εν Κωνσταντινουπόλει Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, η Ιερά Κοινότης του Άθω λιτανεύει εν τη Εσπερία και εκθέτει από σήμερον ενταύθα, εις τους φιλοξένους τούτους χώρους.

Ακραδάντως πιστεύομεν ότι η παρούσα λιτάνευσις των ιερών και οσίων της Αγιορειτικής ζωής έχει να είπη ουκ ολίγα εις τον σημερινόν άνθρωπον, μάλιστα εις τας ημέρας ταύτας της συγχύσεως και της οικονομικής και ηθικής κρίσεως και αβεβαιότητος. Πέραν του σχήματος του παρόντος αιώνος και κόσμου, το οποίον «παράγει» (Α’ Κορ. 7, 31), υπάρχουν ωρισμέναι διαχρονικαί σταθεραί, αι οποίαι εκφράζουν ελπίδα, παρηγορίαν, χάριν, φως, αρμονίαν και «περισσόν ζωής» (πρβλ. Ιωάν. 10, 10). Αυτάς τας ζωηφόρους σταθεράς εκφράζουν τα εκτιθέμενα ιερά κειμήλια, εικόνες, χειρόγραφα και λοιπά, ανάγοντα τον ειλικρινή αναζητητήν «εις ύψος νοητόν», από το οποίον θα δυνηθή να διακρίνη το «απόθετον κάλλος» της αστραπής της θεότητος, η οποία νεκρώνει τον θάνατον, φωτίζει τα σύμπαντα και ανιστά την οικουμένην εις καινότητα ζωής!

Συγχαίρομεν από καρδίας όλους όσοι είχον την ωραίαν πρωτοβουλίαν της διοργανώσεως της εκθέσεως και όλους όσοι καθ ο?ονδήποτε τρόπον συνέβαλον εις την πραγματοποίησιν αυτής. Μεταφέρομεν προς πάντας την ευλογίαν του Αγιωτάτου Οικουμενικού Πατριαρχικού Θρόνου και την αγάπην της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, και ευχόμεθα προσωπικώς όσα αγαθά και σωτήρια, εν φωτί και χαρά Αναστάσεως!

Επιθυμούμεν όπως ευχαριστήσωμεν ιδιαιτέρως τον Εξοχώτατον Πρωθυπουργόν της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνον Καραμανλήν και την Εξοχωτάτην κ. Ντόραν Μπακογιάννη, Υπουργόν Εξωτερικών της Ελλάδος, η οποία είχε την πρωτοβουλίαν της διοργανώσεως της εκθέσεως ταύτης εν συνεργασία μετά του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος.

Εκφράζομεν ωσαύτως την ευγνωμοσύνην και τας ημετέρας ενθέρμους ευχαριστίας προς τον Δήμαρχον Παρισίων κ. Bertrand Delanoe, όστις είχε την ευγενή καλωσύνην να οργανώση την έκθεσιν αυτήν εις το Petit Palais και να επιβλέψη ομού μετά των υπηρεσιών του Δήμου Παρισίων εις τόν άριστον συντονισμόν και την πραγματοποίησιν του μοναδικού αυτού γεγονότος εις σύντομον σχετικώς χρόνον.

Δεν λησμονούμεν επίσης τας προσπαθείας του υπευθύνου του εκθεσειακού χώρου του Petit Palais, εις τον οποίον διοργανούται η παρούσα έκθεσις.

Εν κατακλείδι, η έκθεσις αύτη των θησαυρών του Αγίου Όρους δεν θα ηδύνατο να πραγματοποιηθή άνευ της συνδρομής και της αδείας της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους, την οποίαν και ευχαριστούμεν εκ μέσης καρδίας, εκφράζοντες άπαξ έτι προς όλας τας Ιεράς Μονάς του Αγιωνύμου Όρους και προς τους παρόντας εκπροσώπους αυτών τας πατρικάς ημών ευχάς και ευλογίας.

  • Προβολές: 2424