Skip to main content

Ημερίδα γιά τούς Στρατιωτικούς Ιερείς στήν Ι. Μ. Πεντέλης: Χαιρετισμός Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου

Ημερίδα γιά τούς Στρατιωτικούς Ιερείς στήν Ι. Μ. Πεντέλης

Χαιρετισμός στό Συνέδριο τών Στρατιωτικών Ιερέων

υπό τού Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

Η ποιμαντική διακονία είναι μιά ολόκληρη επιστήμη, όπως τό βλέπουμε στήν ζωή τών Αγίων Αποστόλων καί τών Πατέρων τής Εκκλησίας. Είναι «τέχνη τεχνών καί επιστήμη επιστημών», κατά τήν χαρακτηριστική έκφραση τών Πατέρων τής Εκκλησίας. Η τέχνη αυτή δέν μαθαίνεται διανοητικά καί εγκεφαλικά, αλλά πρακτικά. Βεβαίως, χρειάζεται καί η ανθρώπινη γνώση, αλλά σημαντικό ρόλο παίζει η πρακτική εφαρμογή της. Όπως η ιατρική επιστήμη διδάσκεται θεωρητικά καί τεκμηριώνεται πρακτικά, τό ίδιο γίνεται καί μέ τήν ποιμαντική διακονία. Ο Κληρικός πρέπει νά καταρτισθή κατάλληλα, αλλά περισσότερο πρέπει νά τριβή μέ τά προβλήματα, νά ασχοληθή προσωπικά μέ τόν ανθρώπινο πόνο, θά πρέπει νά ματώση κυριολεκτικά, νά κατεβή πολλές φορές στόν Άδη κάθε ανθρώπινης αποτυχίας γιά νά βοηθήση τόν απελπισμένο άνθρωπο.

Έπειτα, η ποιμαντική διακονία στό Στράτευμα είναι εξειδικευμένη διακονία καί δέν μπορούν όλοι νά ανταποκριθούν σέ αυτό τό έργο. Χρειάζονται ειδικά χαρίσματα, πολλή αγάπη καί απέραντη υπομονή. Δέν έχει νά κάνη κανείς μόνο μέ τούς οπλίτες, πού προέρχονται από όλα τά κοινωνικά στρώματα καί ανήκουν σέ διάφορα μορφωτικά επίπεδα, αλλά καί μέ τούς αξιωματικούς καί τίς οικογένειές τους. Ο Στρατός είναι μιά ολόκληρη κοινωνία, πού έχει τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής κάθε κοινωνίας, μέ τήν ιδιαίτερη πολιτιστική ατμόσφαιρα, αλλά καί τίς ιδιομορφίες της πού τήν διακρίνουν από τήν κοινωνία.

Γνωρίζετε από τήν έως τώρα ποιμαντική σας διακονία ότι, μεταξύ τών άλλων, η ποιμαντική στό Στράτευμα πρέπει νά έχη δύο βασικά στοιχεία.

Τό ένα, νά εξασκήται μέ μιά άλλη γλώσσα, χωρίς βέβαια νά χάνεται τό μήνυμα. Πρέπει κάθε φορά νά βρίσκη κανείς τίς κατάλληλες λέξεις, γιά νά προσεγγίση τούς στρατευμένους. Αλλιώς μιλά κανείς στόν άμβωνα στούς Ναούς, αλλιώς στούς αγιασμούς στίς Στρατιωτικές Μονάδες. Διαφορετικά ομιλεί κανείς στό στενότερο ποίμνιο τών Ενοριών καί διαφορετικά στούς νέους ανθρώπους, ειδικά στούς στρατιώτες. Τό ύφος, οι λέξεις, ο τρόπος σκέψης, πρέπει νά είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα.

Τό άλλο είναι ο τρόπος προσεγγίσεως τών οπλιτών, πού πρέπει νά γίνεται μέ απλότητα, μέ αμεσότητα, μέ προσωπική φιλική διάθεση ως πρός αδελφούς καί φίλους καί όχι ως εξουσία εκκλησιαστική, πρός εξουσιαζομένους.

Καί τά δύο αυτά -γλώσσα καί τρόπος- πρέπει νά γίνωνται μέ σοβαρότητα καί χωρίς εκπτώσεις από τήν θεολογική, εκκλησιαστική καί στρατιωτική ζωή. Γι’ αυτό απαιτούνται γνώσεις, πείρα, συναντίληψη, εμψύχωση, έμπνευση. Χωρίς έμπνευση δέν μπορεί κανείς πουθενά νά εργασθή.

Αυτός είναι ο σκοπός τής παρούσης Ημερίδος. Θά γίνουν ειδικές εισηγήσεις από πεπειραμένους εισηγητές καί κυρίως θά ακολουθήση συζήτηση πού θά διαφωτίση πολλά ζητήματα.

Η επιλογή τών θεμάτων έγινε μέ προσεκτικό τρόπο. Θά παρουσιασθή η ιστορική εξέλιξη τής διακονίας τών Κληρικών στό ελληνικό Στράτευμα, όπως καί τού θεσμού τής Θρησκευτικής Υπηρεσίας τών Ενόπλων Δυνάμεων, σέ διεθνές επίπεδο, όπως λειτουργεί σήμερα. Έπειτα, θά αναλυθή τό νέο Ευχολόγιο τών Ενόπλων Δυνάμεων καί η αγιαστική αποστολή τών Κληρικών στό Στράτευμα. Ακόμη θά εκτεθή ο τρόπος τής προσφοράς τού κηρύγματος στούς στρατευμένους. Καί, τέλος, θά γίνη αναφορά στίς εκκλησιολογικές βάσεις τού θεσμού τής Θρησκευτικής Υπηρεσίας τών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η θεματολογία αυτή, πού έχει μιά διήκουσα έννοια, η οποία συνδέει τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον, θά αναπτυχθή από ειδικούς εισηγητές. Έγινε ειδική πρόνοια οι εισηγητές νά προέρχωνται από όλους τούς φορείς πού βοηθούν στόν τομέα αυτό, ήτοι από τoύς Μητροπολίτες ο Σεβ. Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης καί Αλμωπίας κ. Ιωήλ, ο οποίος, ως άριστος υμνογράφος, είναι ο συντάκτης τών ευχών τού νέου Ευχολογίου γιά τίς Ένοπλες Δυνάμεις από τούς πρώην στρατιωτικούς Ιερείς πού εργάσθηκαν καί προσέφεραν πολλά, ο Σεβ. Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων, απαράμιλλος Ιεροκήρυξ από τούς υπηρετούντες σήμερα στό Στράτευμα, πού αγωνίζονται στήν διακονία αυτή, ο Αρχιμ. π. Μελέτιος Κουράκλης, πού είναι μέλος τής Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επί Ειδικών Ποιμαντικών Θεμάτων καί Καταστάσεων από μέρους τής θεολογικής επιστήμης ο Ομότιμος Καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής Αθηνών κ. Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, ο οποίος διακρίνεται γιά τήν ιδιαίτερη ποιμαντική ευαισθησία του καί τήν γνώση τών πραγμάτων.

Βλέπετε ότι καί η θεματολογία καί οι εισηγητές επελέγησαν προσεκτικά, ώστε νά μάς δοθούν ποικίλα ερεθίσματα γιά τήν αποδοτική συζήτηση τού θέματος τής ποιμαντικής διακονίας στό Στράτευμα.

Δέν επιθυμούμε νά εισέλθουμε στά εσωτερικά σας ζητήματα ούτε νά ασχοληθούμε μέ θέματα πού άπτονται τής στρατιωτικής σας Ηγεσίας, αλλά νά βοηθήσουμε, όσο είναι δυνατόν, στόν τομέα τής ποιμαντικής σας διακονίας, γιά μήν αισθάνεσθε ότι είσθε μόνοι στόν δύσκολο καί ευαίσθητο αυτόν τομέα στόν οποίον διακονείτε. Μέσα στήν προοπτική αυτή θά κινηθούν όλοι οι εισηγητές καί στό πνεύμα αυτό θά γίνουν οι εισηγήσεις.

Ελπίζω ότι οι ώρες αυτές πού θά περάσουμε στόν χώρο αυτόν θά είναι αποδοτικές καί ωφέλιμες γιά όλους, τόσο γιά σάς, αφού θά αισθανθήτε τήν αγωνία μας, όσο καί γιά μάς αφού θά γνωρίσουμε ακόμη περισσότερο τίς ποιμαντικές σας ανάγκες.–

  • Προβολές: 2393