«Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τῶ Ἁγίω Πάσχα»: Ἀνάσταση καὶ κόσμος

του Παναγ. Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

(απόσπασμα από τήν «Πατριαρχικήν Απόδειξιν επί τώ Αγίω Πάσχα»)

Η Ανάστασις τού Χριστού είναι γεγονός αληθινόν καί παρέχει εις τούς πιστούς χριστιανούς τήν βεβαιότητα καί εις όλους τούς ανθρώπους τήν δυνατότητα τής υπερβάσεως τών δυσμενών επακολούθων τών φυσικών καταστροφών καί τών ψυχικών εκτροπών.

Η φύσις επαναστατεί όταν η υπερφίαλος ανθρωπίνη διάνοια αποπειράται νά τιθασεύση τάς απειρομεγέθεις δυνάμεις τάς οποίας έχει εμπερικλείσει ο Δημιουργός εις τά φαινομενικώς ασήμαντα εις όγκον καί αδρανή στοιχεία της. Θεωρούντες πνευματικώς τά δυσμενή φυσικά φαινόμενα, τά οποία πλήττουν τόν πλανήτην μας επανειλημμένως καί διαδοχικώς κατά τούς εσχάτους τούτους καιρούς, πλησιάζομεν εις τήν αποδοχήν τής απόψεως ότι ταύτα δέν είναι ανεξάρτητα τής πνευματικής εκτροπής τού ανθρωπίνου γένους. Τά σημεία τής εκτροπής, όπως η πλεονεξία, η απληστία, η ακόρεστος επιθυμία τού πλούτου εν συνδυασμώ πρός τήν αδιαφορίαν διά τήν πτωχείαν τών πολλών τήν οποίαν συνεπιφέρει ο υπέρμετρος πλουτισμός τών ολίγων, δέν φαίνονται διά τούς φυσικούς επιστήμονας νά έχουν σχέσιν πρός τά φυσικά γεγονότα. Εν τούτοις, διά τόν πνευματικώς ερευνώντα τό θέμα, η αμαρτία διαταράσσει όχι μόνον τήν αρμονίαν τών πνευματικών σχέσεων αλλά καί τών φυσικών. Υπάρχει μυστική σχέσις μεταξύ τού ηθικού κακού καί τού φυσικού κακού καί εάν θέλωμεν νά απαλλαγώμεν από τό δεύτερον, πρέπει οπωσδήποτε νά αρνηθώμεν τό πρώτον.

Ο Αναστάς Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο νέος άνθρωπος καί Θεός, αποτελεί τό πρότυπον τής ευεργετικής επιρροής τού αγίου εις τόν φυσικόν κόσμον. Εθεράπευε τάς φυσικάς καί πνευματικάς νόσους καί διήλθεν ευεργετών καί ιώμενος τούς ανθρώπους, αλλά ταυτοχρόνως εγαλήνευσε καί τήν τεταραγμένην θάλασσαν καί επολλαπλασίασε τούς πέντε άρτους εις χορτασμόν πεντάκις χιλίων ανδρών, συνδυάζων ούτω τήν αποκατάστασιν τής πνευματικής καί τής φυσικής αρμονίας. Εάν θέλωμεν εις τάς παρούσας δυσμενείς φυσικώς καί πολιτικώς καταστάσεις νά επιδράσωμεν ευμενώς, δέν έχομεν άλλην οδόν από τήν πίστιν εις τόν Αναστάντα Χριστόν καί από τήν τήρησιν τών σωτηριωδών διά τόν άνθρωπον εντολών Του. ..

Τό μήνυμα τής Αναστάσεως δέν είναι κενόν ουσιαστικής επιρροής εις τήν ποιότητα τής ανθρωπίνης ζωής καί τής ευρύθμου λειτουργίας τής φύσεως. Όσον πληρέστερον καί βαθύτερον θά βιώσωμεν τήν Ανάστασιν τού Χριστού εις τά βάθη τών καρδιών μας, τόσον ευεργετικωτέρα θά είναι η επιρροή τής υπάρξεώς μας εις τήν όλην ανθρωπότητα καί εις τόν φυσικόν κόσμον. Αι φυσικαί επιστήμαι ίσως δέν έχουν ακόμη επισημάνει τήν σχέσιν αυτήν μεταξύ αναγεννήσεως τού ανθρώπου καί ανακαινίσεως τής φύσεως, αλλά η πείρα τών αγίων, η οποία είθε νά είναι καί ιδική μας πείρα, διαβεβαιοί ότι είναι εμπειρικώς διαπιστωμένον ότι όντως ο αναγεννημένος εν Χριστώ άνθρωπος αποκαθιστά τήν διατεταραγμένην εκ τής αμαρτίας αρμονίαν τών φυσικών φαινομένων. Ο άγιος εν Χριστώ μετακινεί όρη επ' αγαθώ καί ο κακός καί αντίθεος άνθρωπος μετακινεί εδάφη καί υψώνει κύματα υπερμεγέθη επί κακώ.

Είθε νά προσεγγίσωμεν πρός τήν αγιότητα τού Αναστάντος Χριστού ίνα διά τής χάριτος Αυτού γαληνεύσωμεν τά φυσικά καί ηθικά κύματα τά οποία πλήττουν τόν σύγχρονον κόσμον μας. ...

  • Προβολές: 1497

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance