Ἀπὸ τὸ ἁγιολόγιο τοῦ Μηνός: Ὅσιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος 12 Ὀκτωβρίου

Πρωτ. π. Γεωργίου Παπαβαρνάβα

Ο όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος γεννήθηκε τό 949 στήν Γαλάτη τής Παφλαγονίας (Μ. Ασίας). Σπούδασε στήν Κωνσταντινούπολη καί κατόπιν εισήλθε στήν αυτοκρατορική αυλή ως αξιωματούχος. Επειδή, όμως, είχε ανώτερες αναζητήσεις δέν τόν ικανοποιούσαν τά κοσμικά αξιώματα. Είχε τήν ευλογία νά συνδεθή μέ τόν γέροντα Συμεών τόν Ευλαβή, μέ τήν καθοδήγηση τού οποίου ασκήθηκε πνευματικά. Καί ενώ ήταν ακόμη λαϊκός απέκτησε τήν πρώτη εμπειρία τού ακτίστου Φωτός. Σέ ηλικία 27 ετών εισήλθε ως δόκιμος στήν Μονή τού Στουδίου καί αργότερα στήν Μονή τού Αγίου Μάμαντα, όπου έγινε μοναχός καί χειροτονήθηκε ιερέας. Μετά από παραμονή τριών ετών στήν Μονή εξελέγη ηγούμενος, επειδή, όμως, θέλησε νά επιβάλη τούς μοναστικούς κανόνες τού Μεγάλου Βασιλείου συνάντησε ζωηρή αντίδραση εκ μέρους τών μοναχών καί παραιτήθηκε.

Ὅσιος Συμεών ὁ Νέος ΘεολόγοςΕνώ έχαιρε μεγάλης εκτιμήσεως στό γενικότερο περιβάλλον τής Κωνσταντινουπόλεως, πολεμήθηκε από τόν Μητροπολίτη πρώην Νικομηδείας, καί ταυτόχρονα Πρωτοσύγκελλο, Στέφανο. Αιτία ήταν η ζηλοτυπία τού Στεφάνου, πού δέν ανεχόταν τήν φήμη τού Συμεών ως θεολόγου. Καί επειδή δέν μπορούσε νά τόν κατηγορήση γιά κανέναν άλλον λόγο, χρησιμοποίησε τό γεγονός ότι ο Συμεών μέ δική του πρωτοβουλία γιόρταζε στό Μοναστήρι του τήν μνήμη τού μακαριστού πνευματικού του πατέρα Συμεών τού Ευλαβούς. Τό αποτέλεσμα ήταν νά εξοριστή ο όσιος σέ έρημο τόπο τής Προποντίδας. Εκεί βρήκε ερειπωμένο Ναό τής αγίας Μαρίνας, τόν οποίο ανακαίνισε μέ προσωπική του προσπάθεια καί στήν συνέχεια ανήγειρε Μοναστήρι, στό οποίο συγκεντρώθηκαν πολλοί μοναχοί. Η φήμη του είχε εξαπλωθή καί πολλά σημαντικά πρόσωπα τής Κωνσταντινουπόλεως τόν επισκέπτονταν ζητώντας πνευματική καθοδήγηση. Τελικά δικαιώθηκε, αλλά παρέμεινε στόν τόπο τής εξορίας του μέχρι τήν οσιακή κοίμησή του.

Η μνήμη του καθιερώθηκε νά εορτάζεται πανηγυρικά τήν 12η Οκτωβρίου, επειδή η ημέρα τής κοιμήσεώς του (12η Μαρτίου) συμπίπτει μέ τήν περίοδο τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Από τίς συγγραφές του σώζονται 92 λόγοι καί 282 πρακτικά καί θεολογικά κεφάλαια, καθώς καί θεολογικά ποιήματα. Η Εκκλησία τού απένειμε τόν τιμητικό τίτλο τού Νέου Θεολόγου.

Στήν συνέχεια θά γευθούμε μερικές σταγόνες πνευματικού ύδατος, από τήν ζωήρρητη πηγή τής θεόπνευστης διδασκαλίας του, καί συγκεκριμένα από τό πόνημά του «Αλφαβητικά Κεφάλαια».

- «Δέν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από τό νά προσεγγίζη κάποιος τόν Θεό χωρίς τόν πρέποντα φόβο καί σεβασμό κι ευλάβεια.. Αυτός πού προσεύχεται ή ψάλλει επιπόλαια καί όπως τύχει καί καταφρονητικά σ’ εκείνον πού είναι φοβερός ακόμη καί στά Σεραφείμ, είναι φανερό ότι τόν αγνοεί. Γι’ αυτό κι ο Θεός άν καί θέλη νά τόν ελεήση, δέν μπορεί... Είναι καλύτερα λοιπόν νά μήν ψάλλη κανείς καθόλου στόν Θεό, παρά νά ψάλλη μόνο μέ τό στόμα... Όπως ακριβώς ο νούς βλέπει καί ο νούς ακούει, κατά τόν ίδιο τρόπο πρέπει καί ο νούς νά ψάλλη διά τού στόματος... Πρέπει λοιπόν διά τού στόματος ο νούς νά ψάλλη στόν Θεό. Επειδή, όμως, είναι ακατόρθωτο καί αδύνατο ο νούς νά ψάλλη, άν προηγουμένως δέν δεχθή τόν φωτισμό καί τήν ενέργεια τού Αγίου Πνεύματος, πρέπει νά φροντίση γι’ αυτό πρίν από κάθε τί άλλο... Πρέπει λοιπόν νά διορθώσουμε πρώτα τόν νού, νά είναι συγκεντρωμένος όταν προσεύχεται, όταν διαβάζη, όταν διδάσκεται. Διαφορετικά, όλα τά άλλα είναι ανώφελα καί ποτέ δέ θά έλθη προκοπή στήν ψυχή... Διότι κατά τό μέτρο τής διορθώσεως τού νού, δίδεται στόν καθένα καί τό μέτρο τής γνώσης καί επίγνωσης τού εαυτού του καί τού Θεού».

Ο νούς είναι ο οφθαλμός τής ψυχής. Όταν ο νούς φωτίζεται, τότε ο άνθρωπος βλέπει τήν δόξα τού Θεού, Τόν γνωρίζει αληθινά, αλλά αποκτά καί αυτογνωσία. Στήν κατάσταση αυτή η προσευχή του είναι καθαρή καί εισακούεται από τόν Θεό. Φωτίζεται δέ ο νούς όταν κανείς αγωνίζεται νά εφαρμόζη τίς εντολές τού Θεού στήν ζωή Του, ήτοι νά ζή μέ άσκηση, προσευχή καί μυστηριακή ζωή.

- «Παιδιά καί νέοι καί γέροντες προσκαλούμενοι στόν ναό τού Κυρίου καί στίς ακολουθίες βαριούνται, όμως στά θέατρα καί στούς χορούς καί στά παιχνίδια χαίρονται, τρέχοντας μέ προθυμία. Άρα ποιά καί πόσο μεγάλη δύναμη χρειάζεται η ανθρώπινη φύση, ώστε νά αλλάξη καί νά αποβάλη τό παρά φύση πού τό νομίζει κατά φύση, καί νά αποκτήση τό ήθος πού είναι κατά φύση καί όμως τής φαίνεται παρά φύση; Γι’ αυτό άν δέν αναπλασθή μέ τήν χάρη τού Ιησού, δέν μπορεί νά μετακινηθή στό κατά φύση».

Πολλές φορές έχουμε ακούσει νά διατυπώνεται η άποψη, κυρίως από τούς λεγόμενους φυσιολάτρες, ότι φυσική ζωή είναι η ζωή μέσα στήν φύση καί κατά συνέπεια φυσικός άνθρωπος είναι εκείνος πού αγαπά τήν φύση. Άλλοι πάλι θεωρούν ως φυσική ζωή τήν βίωση τής αμαρτίας, καί μάλιστα αναφερόμενοι σέ αμαρτωλές πράξεις λένε ότι αυτά είναι φυσικά πράγματα καί κατά συνέπεια, οι αμαρτάνοντες ενσυνείδητα χωρίς νά μετανοούν είναι καθ’ όλα φυσιολογικοί άνθρωποι. Σύμφωνα, όμως, μέ τήν διδασκαλία τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως τήν εκφράζει ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος, καθώς καί άλλοι Πατέρες, φυσικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος, μέ τήν Χάρη τού Θεού καί τόν προσωπικό του αγώνα, μεταμόρφωσε τά πάθη του καί αναγεννήθηκε πνευματικά. Δηλαδή, έφθασε στήν κατάσταση στήν οποία βρίσκονταν οι Πρωτόπλαστοι στόν Παράδεισο ή ακόμη καί υψηλότερα, αφού ενώθηκε μέ τόν Χριστό. Ο Αδάμ καί η Εύα πρίν από τήν πτώση τους στήν αμαρτία ήσαν φυσικοί άνθρωποι, αφού εκπλήρωναν τόν σκοπό γιά τόν οποίο πλάσθηκαν. Είχαν φωτισμένο νού, έβλεπαν τόν Θεό καί συνομιλούσαν μαζί Του. Είχαν αληθινή αγάπη μεταξύ τους αλλά αγαπούσαν καί ολόκληρη τήν κτίση. Επομένως, ο άνθρωπος μέσα στήν Εκκλησία έχει τήν δυνατότητα νά ενωθή μέ τόν Θεό καί όταν τό κατορθώση, μέ τήν Χάρη τού Θεού καί τόν προσωπικό του αγώνα, τότε «θά βλέπη μέσα του τήν Χάρη τού Αγίου Πνεύματος νά διαμένη καί νά ενεργή τίς αρετές».

Κατά τόν άγιο Συμεών, «ο άνθρωπος πού στερείται τήν Χάρη τού Αγίου Πνεύματος είναι νεκρός γιά τόν Θεό, μή μπορώντας νά έχη πολίτευμα στούς ουρανούς», ενώ εκείνος μέσα στόν οποίο ενεργεί τό Άγιον Πνεύμα είναι άνθρωπος πνευματικός, γεμάτος ζωντάνια, μέ πλήρωμα καί νόημα ζωής.–

  • Προβολές: 1426

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance