Κυριακή Z' Ματθαίου (22 Ιουλίου) - Ασθένειες τής ψυχικής οράσεως

Γραπτὸ κήρυγμα

Ο άνθρωπος είναι τό τελειότερο δημιούργημα τού Θεού. Τό σώμα του έχει δημιουργηθή από τόν Θεό κατά τέτοιον τρόπο, ώστε νά έχη πολλές δυνατότητες νά επικοινωνή ο άνθρωπος μέ τόν περιβάλλοντα κόσμο. Συγχρόνως ο άνθρωπος έχει καί τήν ψυχή μέ τίς πολλές ενέργειές της, η οποία διά τού σώματος βλέπει, ακούει, αισθάνεται, σκέπτεται, αλλά κυρίως επικοινωνεί μέ τόν Θεό.

Μιά μεγάλη ευλογία από τόν Θεό είναι οι οφθαλμοί, μέ τούς οποίους βλέπουμε τήν κτίση, τούς ανθρώπους, θαυμάζουμε τίς ομορφιές τής φύσεως καί μπορούμε νά κινούμαστε άνετα. Οι οφθαλμοί έχουν σημαντικό ρόλο στήν ζωή μας, καταλαβαίνουμε δέ τήν αξία τους, όταν συναντάμε ανθρώπους πού στερούνται τό μεγάλο αγαθό τής οράσεως. Συγχρόνως, άν μελετήσουμε διάφορα συγγράμματα πού περιγράφουν πώς λειτουργούν τά μάτια, τότε μπορούμε νά καταλάβουμε τήν αξία τους, αφού λειτουργούν πολύ καλύτερα από τίς πιό τέλειες φωτογραφικές μηχανές.

Τό σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα αναφέρεται σέ δύο τυφλούς, οι οποίοι ακολούθησαν τόν Χριστό, Τόν παρακαλούσαν νά τούς ευσπλαχνισθή καί νά τούς δώση τήν όραση τών οφθαλμών τους: «ελέησον ημάς, υιέ Δαυΐδ» (Ματθ. θ', 27). Ο Χριστός βλέποντας τήν πίστη τών ανθρώπων αυτών τούς θεράπευσε.

Υπάρχουν πολλές ασθένειες τών οφθαλμών, δηλαδή δέν είναι μόνον η τύφλωση. Μεταξύ αυτών είναι η μυωπία, όταν ο οφθαλμός δέν διακρίνη καθαρά τά αντικείμενα πού βρίσκονται σέ σχετικά μακρινή απόσταση. Είναι η πρεσβυωπία, όταν ο οφθαλμός δέν μπορεί νά δή μέ ακρίβεια αντικείμενα σέ κοντινές αποστάσεις. Ακόμη, είναι η αχρωματοψία, δηλαδή η αδυναμία νά διακρίνη κανείς ένα ή περισσότερα βασικά χρώματα. Υπάρχουν καί διάφορες άλλες ασθένειες. Σέ όλες αυτές τίς περιπτώσεις απαιτείται νά επισκεφθούμε έναν οφθαλμίατρο γιά νά θεραπευθή ή νά αντιμετωπισθή κάποια ασθένεια ή κάποια ανικανότητα τών οφθαλμών.

Όμως, πέραν από τίς ασθένειες τών οφθαλμών τού σώματος υπάρχουν καί οι ασθένειες τού οφθαλμού τής ψυχής, πού είναι ο νούς. Όταν κάνουμε λόγο γιά τόν νού, δέν εννοούμε τήν λογική, αλλά τήν λεπτοτάτη προσοχή, δηλαδή κάποια άλλη ενέργεια πού λέγεται νοερά καί διακρίνεται από τήν λογική ενέργεια. Συμβαίνει καί μέ τόν οφθαλμό τής ψυχής ό,τι καί μέ τόν οφθαλμό τού σώματος.

Κατ’ αρχάς υπάρχει η πνευματική τύφλωση, όταν ο νούς έχη ασθενήσει καί δέν μπορεί νά δή τήν δόξα τού Θεού, τό Φώς τού Θεού. Αυτό λέγεται σκοτασμός τού νού καί στήν πραγματικότητα σέ αυτήν τήν κατηγορία συμπεριλαμβάνονται οι άθεοι πού αρνούνται τόν Θεό. Επίσης, υπάρχουν άλλες πνευματικές ασθένειες, όταν οι άνθρωποι δέν αρνούνται μέν τόν Θεό, αλλά Τόν παρερμηνεύουν, δέν βλέπουν καθαρά, μέ αποτέλεσμα νά αλλάζη όλη η ψυχική κατάστασή τους, άλλοτε υπάρχει η πνευματική μυωπία καί δέν μπορούν νά δούν τήν μεγάλη δόξα τού Θεού καί άλλοτε η πνευματική πρεσβυωπία καί δέν βλέπουν τήν Πρόνοια τού Θεού πού ευεργετεί ποικιλοτρόπως τούς ανθρώπους.

Αυτές οι πνευματικές ασθένειες τού οφθαλμού τής ψυχής δέν αναφέρονται μόνον στήν σχέση μας μέ τόν Θεό, αλλά καί στήν επικοινωνία μας μέ τούς άλλους ανθρώπους καί στόν τρόπο μέ τόν οποίο αντιμετωπίζουμε τίς καταστάσεις τής ζωής μας. Άλλοτε υπερεκτιμούμε τόν εαυτό μας καί κρίνουμε αυστηρά τούς άλλους, καί άλλοτε κρίνουμε αυστηρά τόν εαυτό μας μέ αποτέλεσμα νά απογοητευόμαστε.

Ο Νικόλαος Καβάσιλας λέγει ότι κατά τήν Δευτέρα Παρουσία τού Χριστού θά εμφανισθή ο Χριστός μέσα στήν δόξα Του, αλλά θά Τόν δούν μόνον εκείνοι πού φρόντισαν νά αποκτήσουν υγιείς οφθαλμούς από τήν ζωή αυτή. Επομένως, ο σκοπός τών Χριστιανών είναι νά θεραπεύσουν τόν πνευματικό οφθαλμό, τόν νού. Αυτό γίνεται μέσα στήν Εκκλησία μέ τήν Χάρη τού Θεού καί τόν αγώνα μας, καί, μάλιστα, όσο βρισκόμαστε στήν ζωή αυτή. Οπότε, πρέπει νά καταλάβουμε ότι είμαστε πνευματικά ασθενείς, ότι έχουμε πνευματική τύφλωση καί διάφορες άλλες παθήσεις στόν νού μας, καί νά αναζητήσουμε τόν πραγματικό οφθαλμίατρο πού είναι ο Χριστός γιά νά μάς θεραπεύη διά τών Κληρικών Του. Αυτός είναι τό Φώς, Αυτός είναι ο οφθαλμός καί Αυτός είναι η οπτική ενέργεια μέ τήν οποία βλέπουμε. Άς ευχηθούμε νά συμβή αυτό πού γράφει ο Δαυΐδ: «εν τώ φωτί σου οψόμεθα φώς» (Ψαλμ. λε', 10).

Ο Μητροπολιτης

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

  • Προβολές: 2082