Η θεραπεία τής ψυχής

Οι άγιοι Πατέρες στήν διδασκαλία τους δέν είναι αφηρημένοι καί στοχαστικοί, αλλά πολύ πρακτικοί. Μέ μεγάλη ακρίβεια καθορίζουν τί ακριβώς είναι θεραπεία τής ψυχής καί σέ τί συνίσταται. η σωτηρία τού ανθρώπου. Γιατί πρέπει νά υπογραμμίσουμε ότι η θεραπεία τής ψυχής συνδέεται μέ τήν σωτηρία τού ανθρώπου. Οι άγιοι Πατέρες, βιώνοντας τήν σωτηρία, γνωρίζουν καλά αυτήν τήν κατάσταση γι' αυτό καί είναι συγκεκριμένοι. ...

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς υπήρξε, όπως ασφαλώς καί όλοι οι άγιοι Πατέρες τής Εκκλησίας, καθολικός ορθόδοξος θεολόγος... Αυτή η καθολικότητα τού αγίου φαίνεται στήν στάση τήν οποία τήρησε σέ αιρετικές τάσεις πού επικρατούσαν στήν εποχή του, οι οποίες διαστρέβλωναν τήν πνευματική ζωή.

Η πρώτη τάση εκφραζόταν από τούς Μασσαλιανούς... σύμφωνα μέ τήν οποία τά Μυστήρια τής Εκκλησίας... δέν έχουν τόσο μεγάλη σημασία γιά τήν σωτηρία τού ανθρώπου. Ισχυρίζονταν ότι εκείνο πού ενώνει τόν άνθρωπο μέ τόν Θεό είναι, κυρίως, η λεγομένη νοερά προσευχή. ...

Η δεύτερη τάση εκφραζόταν, κυρίως, από τόν δυτικό Χριστιανισμό,... καί τήν εξέφραζε στήν εποχή τού αγίου ο φιλόσοφος στοχαστής Βαρλαάμ... Αυτός τόνιζε πολύ τήν μυστηριακή ζωή τής Εκκλησίας σέ βάρος τής ησυχαστικής ζωής. Τόν λεγόμενο ησυχασμό, τά περί τής νοεράς προσευχής τά περιφρονούσε. ...

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έκανε έναν παράλληλο αγώνα εναντίον τών δύο αυτών τάσεων... Υπογραμμίζει ότι γιά τήν θεραπεία τού ανθρώπου καί γιά τήν σωτηρία του χρειάζεται ο συνδυασμός μυστηριακής καί ησυχαστικής ζωής. Δέν νοείται μυστηριακή ζωή πού σώζει χωρίς τήν απαραίτητη προϋπόθεση, πού είναι η λεγομένη ησυχαστική ζωή. Καί δέν νοείται ησυχαστική ζωή έξω από τήν μυστηριακή ζωή τής Εκκλησίας... Έξω από αυτόν τόν συνδυασμό δέν είναι δυνατόν νά υπάρχη ορθόδοξη ζωή καί ορθόδοξη θεολογία.

(Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου: «Η Ιατρική εν Πνεύματι Επιστήμη»)

ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 2220