Πρεσβεῖα τιμῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη

Δήλωση

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Τό θέμα τῶν πρεσβείων καί τῆς θέσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ρώμης – Κωνσταντινουπόλεως καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στό σύστημα διοικήσεως τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἶναι λελυμένο ἀπό τίς Οἰκουμενικές Συνόδους, κατ' ἀρχάς ἀπό τήν Β΄ Οἰκουμενική Σύνοδο πού ἀποδίδει στόν Ἐπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως «τά πρεσβεῖα τῆς τιμῆς μετά τόν τῆς Ρώμης Ἐπίσκοπον, διά τό εἶναι αὐτήν [ἡ Κωνσταντινούπολη] Νέαν Ρώμην», καί ἔπειτα ἀπό τήν Δ΄ Οἰκουμενική καί ἀπό τήν Πενθέκτη πού ἀποδίδουν στούς δύο θρόνους «τά ἴσα Πρεσβεῖα». Ἡ Πενθέκτη μάλιστα ὁρίζει καί τήν σειρά τῶν ὑπολοίπων τότε Πατριαρχείων, ἤτοι Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καί Ἱεροσολύμων. Πρέπει νά τηροῦνται οἱ ἀποφάσεις αὐτές τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ὥστε νά συγκροτεῖται ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κατά τήν πρώτη χιλιετία εἶχε τά «ἴσα πρεσβεῖα τιμῆς» μέ τόν Πάπα Ρώμης, ἀλλά ὅταν διεκόπη ἡ εὐχαριστιακή κοινωνία τοῦ Πάπα ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀπό τότε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔχει μόνος του τά πρεσβεῖα τιμῆς καί προεδρεύει τῶν Πανορθοδόξων Συνάξεων καί Συνόδων καί ὡς Πρόεδρος ἔχει ηὐξημένες κανονικές ἁρμοδιότητες, δηλαδή τά πρεσβεῖα δέν εἶναι ἁπλῶς μιά ἐξωτερική τιμή, ἕνας τίτλος εὐγενείας, οὔτε μιά «ἀνατολική παπωσύνη», ἀλλά εἶναι διακονία, πρωτοβουλία, συντονισμός, προεδρεία, κέντρο μαρτυρίας, οἰκουμενικότητος καί διαφύλαξης τῆς συνοδικότητας τῆς Ἐκκλησίας, χορηγία αὐτοκεφαλίας ὑπό τήν αἵρεση ἐγκρίσεώς τους ἀπό Οἰκουμενική ἤ Μεγάλη Σύνοδο, ὅπως ἔγινε μέ τά τελευταῖα Πατριαρχεῖα. Οἱ ὑπόλοιποι Προκαθήμενοι ἀκολουθοῦν «μετά» ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη.

Ἡ διένεξη αὐτή πού παρατηρεῖται τόν τελευταῖο καιρό εἶναι λυπηρά καί προκαλεῖ θλίψη σέ κάθε Κληρικό, θεολόγο καί ὀρθόδοξο Χριστιανό, γιά τούς ἑξῆς λόγους: α) Γιατί ἀμφισβητοῦνται ἤ ὑπονομεύονται στήν οὐσία οἱ ἀποφάσεις τῶν Πατέρων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. β) Γιατί προέρχεται, ἡ διένεξη, ἀπό ἐθνικιστικές καί πολιτικές σκοπιμότητες. γ) Γιατί δίνεται μεγάλη προτεραιότητα στά κανονικά ζητήματα καί παραβλέπονται τά δογματικά θέματα. δ) Γιατί διακυβεύεται ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. ε) Γιατί εἶναι, ἡ διένεξη αὐτή, κατώτερη ἀπό τίς ἀναζητήσεις καί τήν πνευματική κατάσταση τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν σέ ὅλες τίς Χῶρες πού σέβονται στήν πράξη τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τήν Μητέρα Ἐκκλησία. Ἑπομένως, ἄλλα θέματα θά μποροῦσαν νά ἀπασχολοῦν τήν ἐποχή αὐτήν τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.–

  • Προβολές: 2378

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance