Θεολογικό Συνέδριο «Θεολογία καί Ποιμαντική»: Ἐπιστολὴ Μητροπολίτου Ἰσπανίας κ. Πολυκάρπου

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον
Ἱερὰ Μητρόπολις Ἰσπανίας καὶ Πορτογαλίας
καὶ Ἑξαρχία Μεσογείου Θαλάσσης

Πρός τήν Αὐτοῦ Σεβασμιότητα,
τόν Μητροπολίτην Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεον
Εἰς Ναύπακτον Αἰτωλοακαρνανίας

Σεβασμιώτατε Δέσποτα καί πολυσέβαστε Γέροντα, Ἅγιε Ναυπάκτου!

Θεολογικό Συνέδριο «Θεολογία καί Ποιμαντική»: Ἐπιστολὴ Μητροπολίτου Ἰσπανίας κ. ΠολυκάρπουΜέ πολλή χαρά ἔλαβα τήν ἐνημέρωσιν τῆς Ὑμετέρας πολυσεβάστου μοι Γεραρᾶς καί Περισπουδάστου Σεβασμιότητος σχετικά μέ τό Θεολογικό Συνέδριο πού θά πραγματοποιηθῆ στήν Ναύπακτο (Σάββατον 3.10.2015) καί τό ὁποῖο θά ἀσχοληθῆ μέ θέματα πού ἀντιμετωπίζει Αὕτη στό συγγραφικόν Αὐτῆς ἔργον, ἐκδήλωσις πού διοργανώνεται μέ τήν εὐκαιρία τῶν σεπτῶν Ὀνομαστηρίων Αὐτῆς (Κυριακή 4.10.2015) καί τήν συμπλήρωσιν εἰκοσαετίας καρποφόρου διακονίας στόν μεγαλώνυμο καί παλαίφατο Μητροπολιτικό Θρόνο τῆς κατά Ναύπακτον καί ἅγιον Βλάσιον παροικούσης Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ.

Συγχαίρω ἀπό καρδίας γιά τήν θεολογική καί ποιμαντική αὐτήν ἐκδήλωσιν καί εὔχομαι «καλήν ἐπιτυχίαν». Ἀκόμη περισσότερον, ὅμως, συγχαίρω τήν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα γιά τήν Ὀνομαστική Ἑορτή καί τήν συμπλήρωσιν εἰκοσαετίας ὅλης Ἀρχιερατικῆς διακονίας Αὐτῆς στόν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου μας. Ἡ Ὀνομαστική Ἑορτή καί ἐπέτειοι ἑνός Ἱεράρχου, ὅπως αὐτή τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιότητος, δέν ἀφοροῦν μόνο τό πρόσωπον αὐτοῦ, ἀλλά ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία, Τοπική καί Καθολική.

Ὡς Ναυπάκτιος Ἱεράρχης τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μέ διακατέχει ὑπερηφάνεια σεμνοπρεπῆ, κατά τήν Παύλειον ρῆσιν, διότι Αὕτη κοσμεῖ τόν ἱστορικόν Ἐπισκοπικόν Θρόνον τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδος μου Ναυπάκτου, τῆς ὄμορφης νύμφης τοῦ Κορινθιακοῦ καί καστρόπολης τῆς ἡρωϊκῆς Ρούμελης, τῆς ὁποίας γέννημα καί θρέμμα καί ὁσιακόν ἀνάστημα τυγχάνει ἡ ἁγία μορφή τοῦ Γέροντος Αὐτῆς.

Μέ τό πολύκαρπο καί καλλίκαρπο καί πλουσιώτατο συγγραφικό ἔργον Αὐτῆς ἔχει καταστήσει Αὕτη τόν Ἔπαχτόν μας γνωστόν εἰς τά πέρατα τῆς Οἰκουμένης. Πράγματι, ἐάν ἡ πόλις μας εἶναι γνωστή ὡς Lepanto ἀπό τήν περίφημη Ναυμαχία τοῦ 1571 μ.χ., ὡς Ναύπακτος εἶναι γνωστή περισσότερον ἀπό τόν ἄξιον Ποιμενάρχην καί Μητροπολίτην καί Πρόεδρον τῶν Ναυπακτίων Σεβασμιώτατον κ. Ἱερόθεον Βλάχον.

Καθ’ ὅλα αὐτά τά εἴκοσι ἔτη ἡ Ὑμετέρα Σεβασμιότητα ἐδοκιμάσθη στό δύσκολο χωνευτήριο τῆς λαχούσης εἰς Αὐτήν Θεοσώστου Ἐπαρχίας καί μέ τήν χάριν τοῦ Παναγάθου Θεοῦ ἐξῆλθεν ἀλώβητος καί πλέον δυνατός καί ἐνισχυμένος, γενόμενος παράδειγμα πρός μίμησιν, ἰδίως ἡμῶν τῶν νεωτέρων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Καί παρά τό δύσκολον καί πτωχόν τῆς Μητροπόλεώς μας οὐδέποτε ἐσκέφθη Αὕτη νά ἀνταλλάξῃ αὐτήν μέ ἄλλην καλύτερη καί πλουσιώτερη Ἐπαρχία, μή ἐξαιρουμένου καί αὐτοῦ τούτου τοῦ εὐκλεοῦς Μητροπολιτικοῦ Θρόνου τῆς ἰδιαιτέρας Αὐτῆς πατρίδος, τοῦ 13ου στό Συνταγμάτιο τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου. Οὕτως Αὕτη δέν ἐδελεάσθη καί δέν ἀπεχωρίσθη τῆς μικρᾶς, πτωχῆς καί δυσκόλου Ναυπακτίδος Νύμφης τοῦ Χριστοῦ καί Αὐτῆς προσωπικῶς.

Εὔχομαι καί προσεύχομαι διακαῶς τά ἔτη τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιωτάτης Ἀγάπης νά εἶναι πολλά, ἱερόθεα, εὐλογημένα καί πολύκαρπα, πλήρη ὑγείας σωματικῆς καί πνευματικῆς ἀδιαπτώτου, χαρᾶς, φωτισμοῦ, ὑπομονῆς καί κατά Χριστόν αὐξήσεως καί προκοπῆς γιά τό καλό τῆς φιλτάτης Μητρός μας Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καθόλου, τῆς ὁποίας ἐπίλεκτος καί στρατηγικός Ἱεράρχης τυγχάνει Αὕτη, καί ἰδιαιτέρως τῆς ὑπό τήν πεπνυμένην Αὐτῆς καθηγεσίαν τελούσης κατά Ναύπακτον ἱστορικῆς Τοπικῆς τοιαύτης, μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ προσωπικοῦ Αὐτῆς προστάτου Ἁγίου Ἱεροθέου, Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.

Ἐπί δέ τούτοις, χαιρετῶ ἐγκαρδίως καί ἑορτίως τήν Ὑμετέραν πολιάν καί γερασμίαν Σεβασμιότητα καί διατελῶ μετά πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης, βαθυτάτου σεβασμοῦ, ἐνθυμήσεως ἀγαθοτάτης, ἀπείρου εὐγνωμοσύνης καί ἐνθέρμων συγχαρητηρίων προσρήσεων.

Ἐν Μαδρίτῃ τῇ 22α Σεπτεμβρίου 2015
Τῆς ὑμετέρας Σεβασμιωτάτης ἀγάπης ὅλως ὑπόχρεος.

+ Ὁ Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας Πολύκαρπος

  • Προβολές: 2805