Θεολογικό Συνέδριο «Θεολογία καί Ποιμαντική»: Ἐπιστολὴ Ἡγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους

Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Γρηγορίου - Ἅγιον Ὄρος

Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου
Κύριον Κον Ἱερόθεον

Σεβασμιώτατε Δέσποτα,
Κατά τήν σημερινή ἡμέρα τῶν σεπτῶν Ὀνομαστηρίων Σας καί ἐπί τῇ συμπληρώσει εἴκοσι ἐτῶν θεοφιλοῦς ἀρχιερατείας καί ποιμαντορίας, μαζί μέ ὅλη τήν Ἐκκλησία καί ἐμεῖς οἱ ἐλάχιστοι, εὐχαριστοῦμε τόν Ἀρχιποίμενα Χριστόν πού Σᾶς ἀξίωσε νά διανύσετε τήν εἰκοσαετία αὐτή μέ ὑγεία καί πλουσία καρποφορία τῶν ποιμαντικῶν καί θεολογικῶν Σας ἀγώνων καί κόπων.

Θά ἐνθυμηθοῦμε καθηκόντως μερικές ἀπό τίς ἐκφράσεις τοῦ μακαριστοῦ Γέροντός μας, Καθηγουμένου Γεωργίου, τίς ὁποῖες δικαίως ἀπηύθυνε σέ δεδομένη στιγμή πρός τό πρόσωπό Σας, διότι περιγράφουν μέ αὐθεντικότητα καί τά αἰσθήματά μας.

«Ἀφ’ ἧς δέ ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος Σᾶς ἀνέδειξεν εἰς τόν ὑπερμέγιστον βαθμόν τῆς ἀρχιερωσύνης καί ἡ Ἐκκλησία Σᾶς ἀνεβίβασεν εἰς τόν ὑψηλόν ἐπισκοπικόν θρόνον, διά νά ποιμαίνετε τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, δέν ἐπαύσατε νά ἀγρυπνῆτε καί νά ἐκδαπανᾶσθε, ὑπέρ τῶν δικαιωμάτων Κυρίου Παντοκράτορος καί τῶν δικαίων στήριγμα τῆς ἀκραιφνοῦς θεολογίας τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας. Μέ τήν κοσμοῦσαν Ὑμᾶς σύνεσιν, μέ θεολογικήν βαθύνοιαν καί ποιμαντικήν διάκρισιν ἀγωνίζεσθε διά τά μεγάλα προβλήματα πού ἀπασχολοῦν τήν Ἐκκλησίαν.

Τιμῶμεν πέραν τούτων, Σεβασμιώτατε, καί τήν θεολογικήν Σας προσφοράν εἰς τήν Ἐκκλησίαν διά τε συγγραμμάτων καί διά τῆς ἐν γένει συμμετοχῆς Σας εἰς τάς θεολογικάς συζητήσεις καί ἀναζητήσεις. Γνωρίζομεν ὅτι ἀγωνίζεσθε νά προβάλετε τόν πλοῦτον τῆς Ὀρθοδόξου πατερικῆς θεολογίας, ὥστε ἡ Ἐκκλησία νά τρέφεται ἀπό αὐτήν καί ὄχι ἀπό ξενόφερτα νοησιαρχικά θεολογικά σχήματα.

Εἰς τήν γραμμήν αὐτήν Σᾶς κατηύθυνε, πιστεύομεν, καί ἡ μαθητεία παρά τόν μακαριστόν Γέροντά Σας, ἅγιον ἱεράρχην, Μητροπολίτην Ἐδέσσης κυρόν Καλλίνικον. Διά τῆς ὑπακοῆς Σας εἰς αὐτόν ἡ καρδία Σας ἐνεφορήθη ὄχι μόνον μέ ἀγάπην πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τόν μοναχισμόν, ἀλλά καί μέ πόθον διά τήν θεολογίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων. Διότι μόνον αὐτή ἡ θεολογία ἦτο ἱκανή νά ἑρμηνεύσῃ καί ἐκφράσῃ ὅ,τι βιωματικῶς εἴδατε καί παρελάβατε ἀπό τόν Γέροντά Σας».

Καί ἐμεῖς εὐχαριστοῦντες γιά τήν πολύπλευρη προσφορά Σας πρός τήν Ἐκκλησία καί συγχαίροντες εὐλαβῶς εὐχόμεθα ὁ Κύριος νά Σᾶς μακροημερεύῃ καί νά Σᾶς ἀναδεικνύῃ στήριγμα τῆς ἀκραιφνοῦς θεολογίας καί ἐκφραστή τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας. Σύμπασα ἡ ἡμετέρα Ἀδελφότης ὑποβάλλει βαθύτατα σέβη καί υἱικάς εὐχάς.

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ
Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 21ῃ Σεπτεμβρίου/4η Ὀκτωβρίου 2015
Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου
Ἀρχιμανδρίτης Χριστοφόρος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

  • Προβολές: 2415