Τά «δῶρα» μας στόν Χριστό

Μεταξύ αὐτῶν πού ἀξιώθηκαν νά προσκυνήσουν τόν γεννηθέντα Χριστό καί τούς θυμόμαστε κάθε Χριστούγεννα εἶναι οἱ Μάγοι τῆς ἀνατολῆς πού εἶδαν τό ἀστέρι, κατάλαβαν ὅτι κάποιο μεγάλο γεγονός ἔγινε καί τό ἀκολούθησαν γιά νά φθάσουν στήν Βηθλεέμ καί νά ἐναποθέσουν στόν Χριστό τά δῶρα τους, τόν χρυσό, τόν λίβανο καί τήν σμύρνα. 

Μάλιστα, οἱ Πατέρες εἶδαν ἕναν συμβολισμό σέ αὐτά τά δῶρα, ἀφοῦ ὁ χρυσός εἶναι σύμβολο τῆς βασιλείας, ὁ λίβανος τῆς θεότητος καί ἡ σμύρνα τῆς νεκρώσεως καί ἔτσι ὁ Χριστός τιμᾶται ἀπό τούς Μάγους ὡς βασιλεύς, ὡς Θεός καί ὡς παθών καί ἀναστάς.

...

Οἱ Μάγοι, ὅπως διδάσκουν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας, ἀξιώθηκαν νά ἀναγνωρίσουν τόν Χριστό καί νά Τόν προσκυνήσουν «διά τῆς τοῦ νοός γνώσεως», εἶχαν ἐσωτερική καθαρότητα καί ἔτσι ἀξιώθηκαν αὐτῆς τῆς μεγάλης θεοφάνειας. Ἀντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ὅτι ὅλοι οἱ τρόποι ζωῆς τῶν ἀνθρώπων λαμβάνουν ἰδιαίτερη ἀξία καί σπουδαιότητα ἀπό τήν σχέση τήν ὁποία ἔχουν μέ τόν Χριστό.
...
Ἡ περίπτωση τῶν τριῶν Μάγων πού προσκύνησαν τόν Χριστό καί προσέφεραν τά δῶρα τους θά πρέπη νά γίνη πρότυπο γιά μᾶς, νά ἔχουμε κέντρο τῆς ζωῆς μας τόν Χριστό καί νά προσφέρουμε σέ Αὐτόν τά χαρίσματά μας καί τήν σοφία μας, νά Τόν ἀναγνωρίζουμε ὡς Βασιλέα, ὡς Θεό καί ὡς σταυρωθέντα καί ἀναστάντα γιά μᾶς. Αὐτό, ἐκτός τοῦ ὅτι θά δώση νόημα στήν ζωή μας, συγχρόνως θά ὠφελήση τούς ἀνθρώπους. Ὅποιος πιστεύει στόν Χριστό, δέν μπορεῖ νά ἀδικῆ καί νά ἐκμεταλλεύεται τούς ἀνθρώπους, ὅπως κάνουν οἱ διάφοροι σύγχρονοι μάγοι, ἀντίθετα μάλιστα θά θυσιάζη τήν ζωή του γι' αὐτούς.

(Ναυπάκτου Ἱεροθέου: Θεολογία καί ποιμαντική)

Ετικέτες: ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 2074

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance