«Τά προσωπεία τοῦ προσώπου» – Κριτικές θεολογικές τοποθετήσεις στήν ὀντολογία τοῦ προσώπου» (video)

«Τά προσωπεία τοῦ προσώπου» – Κριτικές θεολογικές τοποθετήσεις στήν ὀντολογία τοῦ προσώπου» (video)

Τά προσωπεῖα τοῦ προσώπου

Πραγματοποιήθηκαν μέ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία οἱ ἐργασίες τῆς θεολογικῆς ἡμερίδας μέ τίτλο: «Τά προσωπεῖα τοῦ προσώπου – Κριτικές θεολογικές τοποθετήσεις στήν ὀντολογία τοῦ προσώπου». Τήν ἡμερίδα διοργάνωσε ὁ νεοσύστατος Σύλλογος θεολόγων «Μέθεξις» τό Σάββατο 13 Ὀκτωβρίου, ἡ ὁποία καί φιλοξενήθηκε ἀπό τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν στό Πολιτιστικό της κέντρο.

Γιά τό καίριο αὐτό θεολογικό ζήτημα εἰσηγήθηκαν οἱ: Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ὁ πρωτ. καί καθηγητής τῆς Α.Ε.Α.Θ π. Νικόλαος Λουδοβίκος (μέ θέμα: «Πέρα άπό τόν ὀρθόδοξο περσοναλισμό: Νέοι προβληματισμοί γιά τή θεολογική σημασία τοῦ Ἑαυτού»), ὁ ἀν. καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. κ . Κωνσταντῖνος Κορναράκης (μέ θέμα: «Αὐθεντικότητα και ἀλλοιώσεις τοῦ προσώπου στό κάτοπτρο τοῦ νηπτικοῦ βίου»), ὁ ἀν. καθηγητής τῆς Α.Ε.Α Βελλᾶς Ἰωαννίνων κ. Γεώργιος Παναγόπουλος (μέ θέμα: «Νεώτερες καί σύγχρονες θεωρήσεις τοῦ άνθρώπου ὡς ‘προσώπου’ στήν ὀρθόδοξη θεολογία: Ἱστορικοκριτική ἐπισκόπηση – θεολογική ἀποτίμηση»), ὁ ἐπ. καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. κ . Νικόλαος Ξιώνης (μέ θέμα: «Θεολογική προσέγγιση τοῦ ὅρου πρόσωπο»), καί δρ. Θ. κ. Γεώργιος Σίσκος (μέ θέμα «Σημαντικοί σταθμοί μέ ἑρμηνευτική τήν ὀντολογία τῆς σχέσης στή δυτική Χριστιανοσύνη τοῦ 20ου αἰώνα»).

Ἡ ἡμερίδα ὀλοκληρώθηκε μέσα σέ δύο συνεδρίες στίς ὁποῖες προήδρευσαν ὁ κοσμήτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. κ. Ἀπόστολος Νικολαΐδης καί ὁ ἐπίκουρος καθηγητής τῆς Α.Ε.Α.Α. π. Δημήτριος Κουτσούρης ἀντίστοιχα.

Μέσα ἀπό τίς ἐργασίες τῆς ἡμερίδας ἐπιχειρήθηκε νά διαφωτιστῆ καί νά διακριθῆ τό γενικότερο θεολογικό καί φιλοσοφικό πλαίσιο τοῦ ὅρου «πρόσωπο», καί κυρίως οἱ προϋποθέσεις ἀνάγνωσης καί ἑρμηνείας τῆς κειμενικῆς παράδοσης. Ταυτόχρονα φανερώθηκε ὁ χαρακτήρας καί ἡ μορφή τῶν σύγχρονων προκλήσεων καί τάσεων, ὥστε νά ἀναδειχθῆ ἡ οὐσιαστική δυνατότητα σχέσης αὐτῶν μέ τήν ὀρθόδοξη θεολογία.

Εἰσηγητής τῆς Α΄ Συνεδρίας ἦταν ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. κ. Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ὁ Ὠν καί ἡ οὐσία». Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος ἀντέκρουσε τίς ἀπόψεις τοῦ Βαρλαάμ, ὁ ὁποῖος ταύτιζε τήν οὐσία μέ τήν ἐνέργεια καί κατ’ ἐπέκταση ἔλεγε ὅτι ὁ Θεός ἐπικοινωνεῖ μέ τόν κόσμο μέ κτιστές ἐνέργειες, χρησιμοποιεῖ τό χωρίο τῆς Ἐξόδου «Ἐγώ εἰμί ὁ Ὤν» καί λέγει ὅτι δέν εἶναι ὁ ὤν ἀπό τήν οὐσία, ἀλλά ἡ οὐσία ἀπό τόν ὄντα.

Αὐτό τό χωρίο ἀπετέλεσε τό κέντρο τῆς θεωρίας τῶν περσοναλιστῶν, γιά νά ὑποστηρίξουν ὅτι προηγεῖται τό πρόσωπο τῆς οὐσίας, ὅτι ὁ Θεός Πατήρ γεννᾶ τόν Υἱό καί ἐκπέμπει τό Ἅγιον Πνεῦμα ἀχρόνως, ὅτι ὁ Πατήρ δέν ὑπόκειται σέ καμμία ἀναγκαιότητα τῆς οὐσίας Του, γι’ αὐτό εἶναι ἐλεύθερος καί ἀσκεῖ ἐλεύθερα αὐτήν τήν ἐλευθερία Του πρός τόν Υἱό καί τό Πνεῦμα καί αὐτό ἀποτελεῖ τό περιεχόμενο τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλευθερίας. Ἐπίσης, ὑποστηρίζουν ὅτι μέ αὐτό εἰσάγεται ἕνας «ὑπαρξιακός περσοναλισμός».

Μέ τήν εἰσήγηση αὐτή ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος ἐπεχείρησε μιά ἑρμηνευτική ἀνάλυση τοῦ χωρίου τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, μέσα στά πλαίσια τῆς ὅλης διδασκαλίας του, σέ ἀναφορά μέ τήν ἀντίκρουση τῶν θεωριῶν τοῦ Βαρλαάμ, πράγμα πού δείχνει τήν παρερμηνεία τοῦ παλαμικοῦ αὐτοῦ χωρίου πού γίνεται ἀπό τούς συγχρόνους περσοναλιστές. Στήν πατερική διδασκαλία δέν προηγεῖται οὔτε ἡ οὐσία τοῦ ὄντος, οὔτε ὁ ὤν τῆς οὐσίας, «αὐτός γάρ ὁ ὤν ὅλον ἐν ἑαυτῷ συνείληφε τό εἶναι».

Μετά τό πέρας τῶν εἰσηγήσεων τῆς Β΄ Συνεδρίας ἀκολούθησε συζήτηση ἐπί τῶν ὁμιλιῶν καί τέθηκαν ἐρωτήσεις στούς εἰσηγητές, ἡ ἀνάγνωση τῶν πορισμάτων καί τέλος ἡ λήξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Θεολογικῆς Ἡμερίδας.

Δεῖτε τήν ὁμιλία

  • Προβολές: 2418

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance