Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος Πάσχα 1998

Προς

τον Ιερόν Κλήρον και τον ευσεβή λαόν

της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Μετά την Ανάστασή Του ο Χριστός εμφανίσθηκε στους Μαθητάς Του και τους έδειξε τις πληγές που σχηματίσθηκαν στο σώμα Του από την λόγχη και τα καρφιά του Σταυρού. Αυτό ήταν σημείο αναγνωρίσεώς Του.

Υπάρχει μια ωραιοτάτη εικόνα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου η οποία παρουσιάζει παραστατικά το θυσιαστικό έργο του Χριστού, ότι Αυτός σταυρώθηκε πάνω στον Σταυρό και στην συνέχεια αναστήθηκε, προσφέροντας έτσι την αγάπη Του προς το ανθρώπινο γένος. Πρόκειται για την εικόνα του “ως εσφαγμένου” Αρνίου. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: “Και είδον εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίον εστηκός ως εσφαγμένον, έχον κέρατα επτά και οφθαλμούς επτά, ά εισί τα επτά πνεύματα του Θεού αποστελλόμενα εις πάσαν την γήν” (Αποκ. ε’, 6).

Αρνίο είναι ο Χριστός, ο Οποίος “καί δια του επί του νομικού Πάσχα θυομένου προετυπούτο”, κατά την ερμηνεία του Αρέθα Καισαρείας. Οι Προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, όπως ο Ησαΐας και ο Ιερεμίας έβλεπαν τον Μεσσία ως αμνό, γιατί προέβλεπαν την θυσία Του υπέρ του ανθρωπίνου γένους. Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος συνέστησε τον Χριστό στους Μαθητάς του ως αμνό: “ίδε ο αμνός του Θεού” (Ιω. α’, 37).

Το Αρνίο που είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ήταν “ως εσφαγμένον” πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είχε τα στίγματα και τις πληγές της θυσίας, αλλά όμως ήταν ζωντανό. Ο άγιος Ανδρέας Καισαρείας λέγει ότι το ως εσφαγμένον “δηλοί την μετά την σφαγήν ζωήν αυτού”, και μάλιστα δηλώνει τα σύμβολα του πάθους, τα οποία έδειχνε ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του.

Ένα άλλο γνώρισμα του Αρνίου ήταν ότι στεκόταν όρθιο παρά τις πληγές που είχε. Γι’ αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει: “αρνίον εστηκός ως εσφαγμένον”. Και μάλιστα στεκόταν όρθιο, στο μέσο των τεσσάρων ζωντανών όντων και των εικοσιτεσσάρων Πρεσβυτέρων, δηλώνοντας με την στάση αυτή ότι ο Αναστάς Χριστός είναι ο “τά πάντα συνέχων και διακρατών” (Άνθιμος Ιεροσολύμων).

Τα επτά κέρατα του Αρνίου φανερώνουν την δύναμη και την δόξα Του (Αρέθας Καισαρείας) και οι επτά οφθαλμοί δηλώνουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία ενοίκισαν στην ανθρώπινη φύση του Χριστού (Άνθιμος Ιεροσολύμων).

Η όλη μεγαλοπρεπής εικόνα του “ως εσφαγμένου” Αρνίου της Αποκαλύψεως του Ιωάννου δείχνει την δόξα και το μεγαλείο του Εσταυρωμένου και Αναστημένου Χριστού. Ο Χριστός θυσιάστηκε ως αμνός άμωμος για να νικήση την αμαρτία και τον διάβολο, και στην συνέχεια αναστήθηκε εκ των νεκρών για να νικήση και τον θάνατο, και έτσι να δώση ζωή στους ανθρώπους που συνδέονται μαζί Του.

Ο Χριστός, το ένδοξο αυτό Αρνίο, θυσιάζεται συνεχώς για να προσφέρη στους ανθρώπους ζωή. Κάθε θεία Λειτουργία είναι ένα Πάσχα, μια βίωση του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Στην θεία Λειτουργία ζούμε την πασχάλεια ατμόσφαιρα και εμπειρία. Το Πάσχα των Ιουδαίων, κατά το οποίο θυσιαζόταν ένας αμνός, ήταν προτύπωση της σταυρικής θυσίας του Χριστού, αλλά το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας είναι η πραγματική βρώση του Αρνίου, δηλαδή του Χριστού. Οι Χριστιανοί δεν περιορίζονται και δεν εξαντλούνται στον εψημένο αμνό, το λεγόμενο πασχαλιάτικο αρνί, αλλά προχωρούν στην βρώση του πραγματικού “ως εσφαγμένου αρνίου” που είναι ο Χριστός, ο Οποίος δεν δαπανάται ποτέ, αφού κατά τον λόγο της θείας Λειτουργίας “μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε εσθιόμενος και μηδέποτε δαπανώμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζων”.

Στην Αποκάλυψη, όμως, του Ιωάννου υπάρχει και μια άλλη εικόνα που αναφέρεται στο Αρνίο που είναι ο Χριστός, και στην σχέση που έχει με τους μαθητάς Του. “Και είδον και ιδού το αρνίον εστηκός επί το όρος Σιών, και μετ’ αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, έχουσαι το όνομα αυτού και το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών” (Αποκ. ιδ’, 1). Ο αριθμός εκατόν σαράντα τέσσερεις χιλιάδες είναι συμβολικός και φανερώνει το πλήρωμα των αγίων, των ανθρώπων εκείνων που ακολουθούν το Αρνίον “όπου αν υπάγη” (Αποκ. ιδ’, 4). Τα μέτωπα δε των αγίων αυτών “τώ φωτί του θείου προσώπου σφραγίζονται” και γι’ αυτό φαίνονται “αιδέσιμοι”, φοβεροί στους εξολοθρευτάς αγγέλους, κατά τον άγιο Ανδρέα Καισαρείας.

Αυτό σημαίνει ότι οι άγιοι απέκτησαν κοινωνία και ενότητα με το ένδοξο Αρνίο, τον Χριστό. Και όπως το Αρνίο θυσιάστηκε, έτσι και αυτοί θυσιάζονται καθημερινά. Και όπως το Αρνίο αναστήθηκε, έτσι και αυτοί με την δύναμή Του ανασταίνονται από την παλαιά ζωή και ζουν την νέα ζωή, στην Νεά Σιών, που είναι η Εκκλησία.

Γενικά, στο Βιβλίο της Ιεράς Αποκαλύψεως βλέπουμε τις ενέργειες του θηρίου, δηλαδή του διαβόλου και του αντιχρίστου, αλλά ταυτόχρονα και την δόξα και τον θρίαμβο του ως εσφαγμένου Αρνίου, δηλαδή του Χριστού. Παρατηρούμε ακόμη ότι γίνεται λόγος για το “χάραγμα” το οποίο εγχαράσσει το θηρίο στο δεξί χέρι και το μέτωπο των ανθρώπων που το προσκύνησαν (Αποκ. ιγ’, 16-17), αλλά συγχρόνως γίνεται λόγος και για την “σφραγίδα Θεού ζώντος” με την οποία σφραγίζονται στα μέτωπα οι δούλοι του Θεού (Αποκ. ζ’, 2-3). Έτσι, οι άγιοι που ακολουθούν και ζουν με το Αρνίο έχουν “το όνομα αυτού και το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών” (Αποκ. ιδ’ ,1). Η τελική νίκη μέσα στην ιστορία ανήκει στο “ως εσφαγμένον” Αρνίο, που θα νικήση το θηρίο και θα συμβασιλεύση αιωνίως με τους εσφραγισμένους με το όνομά Του και το όνομα του Πατρός Του.

Εορτάζουμε αυτές τις ημέρες, εμείς ο νέος λαός της Χάριτος του Θεού, πνευματικά το Σταυρώσιμο και Αναστάσιμο Πάσχα και αγωνιζόμαστε με την μυστηριακή ζωή να σφραγισθούμε με την σφραγίδα του Θεού ζώντος, γιατί όταν σφραγισθούμε από τον Χριστό, δηλαδή όταν ενωθούμε μαζί Του, τότε θα αποφύγουμε οποιαδήποτε άλλη δοκιμασία και τυραννία, και θα ζήσουμε το αιώνιο Πάσχα με τον Αναστάντα Χριστό, του Οποίου το άπειρον έλεος “είη μετά πάντων ημών”.

Με πατρικές ευχές και ευλογίες

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Ετικέτες: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

  • Προβολές: 1730

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance