Ἀπρόσωπος καί προσωπικός Θεός

Στήν διδασκαλία τοῦ Ἰσλάμ γίνεται λόγος γιά ἕναν Θεό, πού δέν ἔχει υἱό. Τονίζεται, λοιπόν, ἡ μοναδικότητα καί τό ἀπρόσιτο τοῦ Θεοῦ. Δέν μπορεῖ ὁ Θεός νά ἔχη υἱόν καί θυγατέρα. Στό τζάμι τοῦ Ὀμάρ στά Ἱεροσόλυμα εἶναι γραμμένη ἡ ἐντολή: «Πιστοί νά ξέρετε ὅτι ὁ Ἀλλάχ δέν ἔχει υἱόν». Στό Κοράνιο λέγεται ἐπανειλημμένως: «Ὁ Θεός σου εἶναι εἷς καί μόνος, δέν ὑπάρχει (ἕτερος) Θεός πλήν αὐτοῦ, τοῦ οἰκτίρμονος καί ἐλεήμονος». Ἡ διδασκαλία τοῦ Κορανίου πάνω στό θέμα αὐτό συνοψίζεται στό ἑξῆς, «Εἶπε• εἷς καί μόνος εἶναι ὁ Θεός, ὁ Θεός ὁ αἰώνιος. Δέν ἐγέννησε (τέκνα) οὐδέ ἐγεννήθη καί οὐδέν ὄν ὁμοιάζει πρός αὐτόν».

(….)

Στήν ὀρθόδοξη διδασκαλία κάνουμε λόγο γιά τήν τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ, γιά τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, πού ἀποτελοῦν ἰδιαίτερες ὑποστάσεις. Ἡ ὑπόσταση εἶναι οὐσία μέ τό χαρακτηριστικό ἰδίωμα. Καί τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι Θεοί. Δέν καταργεῖται ἡ μονοθεΐα, ἀκριβῶς γιατί τά πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔχουν τήν ἴδια ἄκτιστη οὐσία καί γιατί ὁ Υἱός γεννήθηκε πρό χρόνων αἰωνίων ἀπό τόν Πατέρα, καί τό Ἅγιον Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα καί στέλλεται διά τοῦ Υἱοῦ. Τά πρόσωπα δέν καταργοῦν τήν μία καί ἑνιαία οὐσία, οὔτε ἡ οὐσία διασπᾶται μέ τήν ὕπαρξη τῶν προσώπων. Ἐπίσης στήν Ὀρθοδοξία κάνουμε λόγο γιά τήν οὐσία καί τίς ἄκτιστες ἐνέργειες, μέ τίς ὁποῖες ὁ Θεός ἔρχεται σέ ἐπαφή καί κοινωνία μέ τά κτίσματα. Διά τῆς ἀκτίστου θεοποιοῦ ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἐπιτύχη τήν θέωση, τήν πραγματική σχέση μέ τόν Θεό.

Ναυπάκτου Ἱεροθέου: γέννημα καί θρέμμα Ρωμηοί

Ετικέτες: ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 422

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance