Skip to main content

«Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο» - 5 Σεπτεμβρίου 2021 - Γραπτὰ Κηρύγματα Καλοκαιριοῦ 2021

Γραπτὰ Κηρύγματα Καλοκαιριοῦ 2021

Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2021 «Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο»

Δεῖτε τό video ΕΔΩ

 

Τό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχω τονίσει στά κηρύγματα αὐτά, εἶναι συνοδικό καί ἱεραρχικό. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία σέ ὅλα τά ἐπίπεδά της διοικεῖται ἀπό Σύνοδο καί τά μέλη της βρίσκονται σέ μιά ἱεράρχηση μεταξύ τους.

Αὐτό τό βλέπουμε στούς Μητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι συνέρχονται γιά νά ἐπιλύσουν διάφορα θέματα πού ἀναφύονται στήν Ἐκκλησία, ἄλλοτε αὐτό γίνεται στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου συμμετέχουν ὅλοι οἱ ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτες, καί ἄλλοτε στήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπό δώδεκα μέλη καί ἐναλλάσσονται κατά τά πρεσβεῖα τῆς Ἀρχιερωσύνης. Καί στά δύο αὐτά συνοδικά ὄργανα προεδρεύει ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος.

Αὐτό τό συνοδικό καί ἱεραρχικό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας τό βλέπουμε στίς Μητροπόλεις, οἱ ὁποῖες λειτουργοῦν μέ συνεργασία πολλῶν, ἄλλοι ἐργάζονται στά Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως, ἄλλοι ἔχουν τό ἔργο τῆς κηρυκτικῆς διακονίας καί ἄλλοι ἀσκοῦν λειτουργικό καί ποιμαντικό ἔργο στίς Ἐνορίες καί τά Μοναστήρια.

Ὑπεύθυνος σέ ὅλα αὐτά πού προεδρεύει καί συντονίζει εἶναι ὁ Μητροπολίτης κάθε Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐπίσης, αὐτήν τήν συνοδική καί ἱεραρχική δομή τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τήν συναντᾶμε στίς Ἐνορίες καί τίς Ἱερές Μονές. Καί γιά μέν τίς Ἱερές Μονές ἀνέφερα τά δέοντα σέ ἄλλο κήρυγμα, στό σημερινό κήρυγμα θά ἀναφερθῶ στόν συνοδικό καί ἱεραρχικό τρόπο λειτουργίας τῶν Ἐνοριῶν.

Κάθε Ἱερά Μητρόπολη, γιά νά διοικῆται καλά καί, κυρίως, γιά νά ποιμαίνεται σωστά, ἔχει διαιρεθῆ σέ ἐπί μέρους Ἐνορίες, ὁπότε ἡ Ἐνορία εἶναι τό μικρότερο κύτταρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Οἱ Χριστιανοί καταλαβαίνουν τήν ἐκκλησιαστική ζωή στήν Ἐνορία τους, στήν ὁποία γεννήθηκαν, ἀναπτύχθηκαν ἤ τέλος πάντων ζοῦν. Ἐκεῖ συναντοῦν τόν Θεό Πατέρα τους, τήν Παναγία Μητέρα τους, τούς Ἁγίους, τούς πνευματικούς τους πατέρες, τούς ἀδελφούς τους ἐν Χριστῷ πού εἶναι τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἐκεῖ θά ἐκκλησιασθοῦν. Ἔτσι, καταλαβαίνουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μιά πνευματική οἰκογένεια, μιά ἐν Χριστῷ ἀδελφότητα, μιά σύνοδος ἀνθρώπων πού συγκεντρώνονται γιά νά ἐκφράσουν τήν ἀγάπη τους στόν Θεό καί τούς ἀδελφούς τους. Συγχρόνως, ἡ Ἐνορία εἶναι καί ἕνα πνευματικό Νοσοκομεῖο πού θεραπεύει τά πνευματικά νοσήματα τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ Ἐνορία πρέπει νά διοικηθῆ καί νά ἐκφράση τό συνοδικό καί ἱεραρχικό πολίτευμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Ἔτσι, ὁ Μητροπολίτης τοποθετεῖ ἕναν Ἱερέα στήν Ἐνορία, ὁ ὁποῖος καταθέτει στήν Μητρόπολη ἕναν κατάλογο ἀπό τά μέλη τῆς Ἐνορίας γιά νά συγκροτήσουν τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, καί ἀπό τόν κατάλογο αὐτόν διορίζονται ἀπό τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο τά μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.

Ἔτσι, ἡ Ἐνορία διοικεῖται ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, τοῦ ὁποίου Πρόεδρος εἶναι ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας, καί τά μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου χαρακτηρίζονται καί Ἐκκλησιαστικοί Ἐπίτροποι.

Ἡ λέξη ἐπίτροπος δηλώνει κάποιον στόν ὁποῖο ἀνατέθηκε ἕνα ὁρισμένο ἔργο, πού ἔχει τήν ἁρμοδιότητα νά διαχειρισθῆ τήν περιουσία τῆς Ἐνορίας, νά μεριμνᾶ γιά τήν σωστή λειτουργία τῆς συγκεκριμένης Ἐνορίας. Ὑπάρχουν, βέβαια, νόμοι καί κανονισμοί πού ἀναφέρονται στόν τρόπο τοῦ διορισμοῦ τους καί στά καθήκοντα τά ὁποῖα πρέπει νά ἐπιτελέσουν.

Ὅλα τά θέματα τά ὁποῖα ἀφοροῦν τόν Ἱερό Ναό, συζητοῦνται ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, πού εἶναι πενταμελές, καί στό ὁποῖο προεδρεύει ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας αὐτῆς, καί κάποια ἀπό τά μέλη ἔχουν τήν ἀντιπροεδρεία καί τό ταμεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἡ Ἐνορία εἶναι ἡ μικρότερη ἐκκλησιαστική μονάδα, πού πρέπει νά ρυθμίση τά θέματα πού ἀναφύονται, ἀλλά συγχρόνως ἔχει χαρακτηρισθῆ ἀπό τήν Πολιτεία ὡς Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, γιατί διαχειρίζεται τά χρηματικά ποσά τά ὁποῖα κατατίθενται ἀπό τούς Χριστιανούς εἴτε μέ τήν μορφή τῆς προσφορᾶς γιά τό ἄναμμα τοῦ κεριοῦ εἴτε μέ τήν μορφή τῆς δωρεᾶς γιά τίς ποικίλες ἀνάγκες τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν Παρεκκλησίων.

Ἡ λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἔχει πολλά ἔξοδα καί δαπανῶνται διάφορα ποσά, εἴτε γιά τήν ἀγορά τῶν διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν ἀντικειμένων, εἴτε γιά τήν δαπάνη διαφόρων ἐργασιῶν πού εἶναι ἀπαραίτητες νά γίνουν γιά τήν λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν. Εἶναι ἑπόμενο ὅτι ὅλα αὐτά πρέπει νά γίνωνται μέ νομιμότητα καί διαφάνεια καί μέ κάθε προσοχή καί φόβο Θεοῦ. Γι’ αὐτόν τόν λόγο ἀπό τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια συντάσσεται κάθε χρόνο ὁ προϋπολογισμός καί ὁ ἀπολογισμός, οἱ ὁποῖοι ἐγκρίνονται ἀπό τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο, πού καί σέ αὐτό προεδρεύει ὁ Μητροπολίτης καί μέλη εἶναι αὐτοί πού προβλέπονται ἀπό τούς Νόμους καί τούς ἐκκλησιαστικούς κανονισμούς, καθώς ἐπίσης ἐγκρίνονται καί ὅλες οἱ ἄλλες δαπάνες πού γίνονται ἀπό τούς Ἱερούς Ναούς.

Ἀκόμη, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ κάθε Ἱεροῦ Ναοῦ ἀποφασίζει γιά ὅλα τά θέματα πού ἀφοροῦν τήν διοίκηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπως γιά τήν ἀνέγερση τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν Παρεκκλησίων, γιά τήν ἐπισκευή, ἀνακαίνιση, διακόσμηση καί συντήρηση τῶν ὑφισταμένων Ἱερῶν Ναῶν ἤ Παρεκκλησίων, γιά τήν ἀγορά, πώληση καί μίσθωση τῶν τυχόν ἀκινήτων, γιά τά βοηθήματα πού τυχόν πρέπει νά προσφερθοῦν σέ ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀνάγκη, καί γενικῶς ἐπιμελοῦνται τήν καλή διαχείριση τῶν χρηματικῶν ποσῶν πού καταθέτουν οἱ Χριστιανοί.

Βεβαίως, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο δέν ἔχει ἁρμοδιότητα σέ θέματα λατρείας καί ποιμαντικῆς, γιά τά ὁποῖα ἁρμόδιος εἶναι ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος ἐνημερώνει σχετικῶς τόν Μητροπολίτη, ἀπό τόν ὁποῖο λαμβάνει ἐντολές καί εὐλογίες.

Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο ἐργάζεται ἁρμονικῶς μέ ἄλλες Ἐπιτροπές πού ἐνδεχομένως λειτουργοῦν στόν Ἱερό Ναό καί μέ τίς δικές του ἀποφάσεις, ὅπως ἡ Ἐπιτροπή ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἤ Παρεκκλησίων, καί κυρίως τά Φιλόπτωχα Ταμεῖα καί τούς Συνδέσμους Ἀγάπης τῶν Γυναικῶν τῆς Ἐνορίας.

Στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἐπισκοπικῆς μου διακονίας, λειτουργοῦν Σύνδεσμοι Ἀγάπης σέ ὅσους Ναούς ὑπάρχει ἡ δυνατότητα καί τό ἐνδιαφέρον, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦνται ἀπό γυναῖκες τῆς Ἐνορίας καί ἐπιτελοῦν ἕνα ἀξιοθαύμαστο ἔργο. Ἐνῶ τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο εἶναι ὑπεύθυνο γιά τήν διοίκηση τῶν Ἐνοριῶν, ὁ Σύνδεσμος τῆς Ἀγάπης ἐνδιαφέρεται γιά τό φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο μέσα στήν Ἐνορία. Μέ Πρόεδρο τόν Ἐφημέριο παρακολουθεῖ τά ἀναφυόμενα οἰκονομικά προβλήματα τῶν Χριστιανῶν στήν Ἐνορία καί ἐπεμβαίνει ποικιλοτρόπως, ἄλλοτε μέ ἀτομική ἐργασία, ἄλλοτε μέ οἰκονομικές ἐνισχύσεις. Μέ τόν τρόπο αὐτόν ἐπιτελεῖται ἕνα σημαντικό ἔργο στήν Ἐνορία.

Τά μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί τά μέλη τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης, τά ὁποῖα πρέπει νά συνεργάζωνται ἁρμονικά μεταξύ τους, ἐπιτελοῦν ἕνα σημαντικό ἔργο στήν Ἐνορία, καί μέ τόν τρόπο αὐτόν ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι «συστήματος καί συνόδου ὄνομα», ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

Ἐπί πλέον, τά μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί τοῦ Συνδέσμου τῆς Ἀγάπης ἐπιτελοῦν τό ἔργο τους σέ ἐθελοντική βάση, μέ ἀγάπη γιά τήν Ἐκκλησία, μέ σεβασμό στόν Μητροπολίτη καί στούς Συνοδικούς καί Ἐκκλησιαστικούς θεσμούς, μέ ἀγάπη γιά τούς Χριστιανούς. Ἡ προσφορά τους εἶναι οὐσιαστική, εἶναι μεγάλη καί τούς εὐχαριστῶ θερμά. Εὔχομαι δέ στόν Θεό νά τούς δίνη ὑγεία καί πνευματική εὐρωστία γιά τήν δόξα Του καί τόν ἔπαινο τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου

Ἱερόθεος

ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

  • Προβολές: 1195