Skip to main content

Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς Εὐαγγελισμοῦ - Μητροπολιτικὸς Ἱερὸς Ναὸς Εὐαγγελίστριας Πατρῶν

Πολυαρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς Εὐαγγελισμοῦ - Μητροπολιτικὸς Ἱερὸς Ναὸς Εὐαγγελίστριας Πατρῶν

Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν
Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ἐτελέσθη ὁ μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου προσκληθέντος πρός τοῦτο, ἐν ἀγάπῃ πολλῇ, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, συγχοροστατοῦντος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου, προσεφώνησε μέ λόγους θερμούς, ἐν εὐχαριστίαις ἀπό καρδίας διά τήν ἀποδοχή τῆς προσκλήσεως, ὁ Σεβασμιώτατος Πατρῶν καί ἐτόνισε ὃτι ὁ φιλοξενούμενος Ἱεράρχης ἀποτελεῖ καθαρή καί διαγεύστατη θεολογική φωνή στήν ἐποχή μας, ἀκολουθώντας τούς Ἁγίους καί Θεοφόρους Πατέρας καί Διδασκάλους τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν ἀνεφέρθη στόν σύνδεσμο τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου Ἐδέσσης μέ τόν ἀοίδιμο καί ἡγιασμένο π. Γερβάσιο Παρασκευόπουλο καί μέ τόν μακαριστό καί ἃγιο Ἱεράρχη Ὓδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἱερόθεο, ὁ ὁποῖος ἦτο πνευματκός υἱός τοῦ ἁγίου Γερβασίου καί ὑπηρέτησε ὡς Ἱεροκήρυξ καί Πρωτοσύγκελλος στήν Πάτρα.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος στό κήρυγμά του ὁμίλησε γιά τό πῶς καί μέ ποιό τρόπο θά ἑορτάζουμε πνευματικῶς τήν μεγάλη ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Σέ αὐτό ἀναφέρονται οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως γιά παράδειγμα ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης πού θέτει τό ἐρώτημα: «Πῶς καί μέ τί τρόπον» θά πανηγυρίσουμε καί θά ὠφεληθοῦμε ἀπό τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, καί ἀναφέρει σχετικά ἁγιογραφικά καί πατερικά χωρία.

Ὁ Προφήτης Ἡσαΐας προσαρμόζει τήν εἰκόνα τῆς ἐγκύου γυναικός γιά νά δηλώση τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου: «Διά τόν φόβον σου, Κύριε, ἐν γαστρί ἐλάβομεν καί ὠδινήσαμεν καί ἐτέκομεν πνεῦμα σωτηρίας, ὅ ἐποιήσαμεν ἐπί τῆς γῆς» (Ἡσ. κστ΄, 8).

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει στούς Γαλάτες: «Τεκνία μου, οὕς πάλιν ὠδίνω, ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστός ἐν ὑμῖν» (Γαλ. δ΄, 19).

Ἑρμηνεύοντας οἱ ἅγιοι Πατέρες τά χωρία αὐτά, καί ἄλλα χωρία, διδάσκουν ὅτι αὐτό πού συνέβη στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού ἔδωσε τήν σάρκα της στόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ γιά νά ἐνανθρωπήση, μέ πνευματικό τρόπο γίνεται σέ κάθε ἅγιο. Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής γράφει ὅτι «ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος ἐφάπαξ κατά σάρκα γεννηθείς, ἀεί γεννᾶται θέλων κατά πνεῦμα, διά φιλανθρωπίαν τοῖς θέλουσι, καί γίνεται βρέφος ἑαυτόν ἐν ἐκείνοις διαπλάττων ταῖς ἀρεταῖς: «Ἔτσι, ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου παρομοιάζεται μέ τήν μήτρα, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ παρομοιάζεται μέ τό σπέρμα πού σπείρεται στήν καρδιά διά τῆς πίστεως, καθαρίζει τίς ψυχές ἀπό τά πάθη, γεννᾶ τήν ἀγάπη, πού εἶναι τό πνεῦμα τῆς σωτηρίας. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ μιά φορά γεννήθηκε κατά σάρκα, ἀλλά πάντοτε γεννιέται κατά πνεῦμα σέ αὐτούς πού θέλουν.

Συνέχισε ὁ Σεβασμιώτατος, λέγοντας, ὅτι σέ ὅλες τίς Δεσποτικές καί Θεομητορικές ἑορτές ἔχει μεγάλη σημασία τό «πῶς καί τί τρόπον» θά ἑνωθοῦμε μέ τόν Χριστό, συμμετέχοντας στίς πανηγύρεις τῶν ἑορτῶν.

Αὐτό τό «πῶς καί μέ τί τρόπον» εἶναι ὁ ἱερός ἡσυχασμός σέ συνδυασμό μέ τήν συμμετοχή μας στά ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι, ἀποφεύγεται ἡ τυπολατρεία, ἡ ἰδεολογία, ἡ συνήθεια. Οἱ πρόγονοί μας, κατά τήν Τουρκοκρατία, ἔτσι ζοῦσαν καί παρέμειναν πιστοί στόν Χριστό, τήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα. Αὐτό δείχνει τήν διαφορά τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας, ἀπό ἄλλες «θεολογίες» δυτικῆς καί ἀνατολικῆς νοοτροπίας.

Ἑπομένως, διδασκόμαστε ὅτι πρέπει νά μάθουμε τήν μυστική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον ἀποκτοῦμε ἑνότητα μέ τόν Χριστό πού συνιστᾶ τήν σωτηρία μας. Πράγματι, εἶναι μεγάλη «ἐπιστήμη» νά μάθουμε νά ἑορτάζουμε πνευματικῶς τίς μεγάλες Δεσποτικές καί Θεομητορικές ἑορτές, μέ τήν πνευματική μας ἀναγέννηση, νά συνδέσουμε τό μυστήριο τῆς θείας Οἰκονομίας μέ τό μυστήριο τῆς θεώσεώς μας.

Τέλος εὐχήθηκε τά δέοντα στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν, στόν Ἱερό Κλῆρο καί στό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν.

Δεῖτε τὴν ὁμιλία εἰς τὸν ἑσπερινὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ΕΔΩ

Δεῖτε φωτογραφίες ἀπὸ τὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ΕΔΩ

  • Προβολές: 1706