Τό μυστήριο τῆς θεοπλαστίας

Ἡ σύλληψη τοῦ Χριστοῦ στήν γαστέρα τῆς Θεοτόκου ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα μυστήρια τά ὁποῖα δέν μπορεῖ νά κατανοήση λογικά ὁ ἄνθρωπος. Πῶς ὁ δημιουργός τῶν ἁπάντων μπόρεσε νά γεννηθῆ ἀπό τό δημιούργημά Του; Αὐτό εἶναι ἀκατανόητο καί γιά τόν λόγο καί γιά τόν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης γράφει γιά τό μυστήριο αὐτό: «Ἀλλά καί τό πάσης θεολογίας ἐκφανέστατον, ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἰησοῦ θεοπλαστία, καί ἄρρητός ἐστι λόγῳ παντί, καί ἄγνωστος νῷ παντί καί αὐτῷ τῷ πρωτίστῳ τῶν πρεσβυτάτων ἀγγέλων».

Ἡ λέξη θεοπλαστία ἀναφέρεται στήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί εἶναι θεολογικοτάτη λέξη, λόγῳ τῆς ἀντιδόσεως τῶν ἰδιωμάτων τῶν δύο φύσεων. Ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, γράφοντας γι’ αὐτό τό θέμα, λέγει ὅτι τό πῶς ὁ Χριστός οὐσιώθηκε ἀνδρικῶς, τό παραλάβαμε μυστικῶς, ἀλλά ἀγνοοῦμε πῶς διαπλάσθηκε ἀπό τά παρθενικά αἵματα μέ διαφορετικό τρόπο ἀπό τόν κατά φύση νόμο.[ ...]

Ἀλλοῦ γράφει ὅτι στό μεγάλο αὐτό μυστήριο τῆς θεοπλαστίας, πού εἶναι μυστήριο τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Ἰησοῦ, μυήθηκαν πρῶτα οἱ ἄγγελοι καί ἔπειτα ἡ χάρη τῆς γνώσεως πέρασε σέ μᾶς μέσῳ τῶν ἀγγέλων. Ἔτσι, ὁ θειότατος ἄγγελος Γαβριήλ διαφώτισε τόν ἱεράρχη Ζαχαρία ὅτι τό παιδί πού θά γεννηθῆ ἀπό αὐτόν, ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, θά γίνη προφήτης τῆς «ἀνδρικῆς τοῦ Ἰησοῦ θεουργίας» πού ἐπρόκειτο νά γεννηθῆ, καί τήν Μαρία τήν μυσταγώγησε «ὅπως ἐν αὐτῇ γεννήσεται τό θεαρχικόν τῆς ἀφθέγκτου θεοπλαστίας μυστήριον».

Ναυπάκτου Ἱεροθέου: Οἱ Θεομητορικές ἑορτές

ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 530