Skip to main content

Γραπτὸ Κήρυγμα: Κυριακή 30 Ἰουλίου. Ἑορτή ἁγίων Ἀποστόλων Σίλα, Σιλουανοῦ, Ἐπαινετοῦ, Κρήσκεντος καί Ἀνδρονίκου

immab 250x250

Ἑορτή ἁγίων Ἀποστόλων Σίλα, Σιλουανοῦ, Ἐπαινετοῦ, Κρήσκεντος καί Ἀνδρονίκου

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμη τῶν Ἀποστόλων ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα Σίλα, Σιλουανοῦ, Ἐπαινετοῦ, Κρήσκεντος καί Ἀνδρονίκου.

Ἀπό τήν Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε ὅτι ὁ Χριστός προσέλαβε Δώδεκα Μαθητές, οἱ ὁποῖοι τόν ἀκολούθησαν σέ ὅλη τήν τριετῆ δράση Του, Τόν εἶδαν Ἀναστάντα, ἐκτός τοῦ Ἰούδα πού τόν πρόδωσε καί ἔχασε τήν Χάρη νά εἶναι Μαθητής τοῦ Χριστοῦ, Τόν εἶδαν νά ἀναλαμβάνεται στούς οὐρανούς, τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἔλαβαν τό Ἅγιον Πνεῦμα καί ἀπεστάλησαν σέ ὅλη τήν οἰκουμένη γιά νά κηρύξουν τήν νέα ζωή πού ἔφερε στόν κόσμο ὁ Χριστός.

Ὅμως, ἐκτός ἀπό τούς Δώδεκα Μαθητές καί Ἀποστόλους ὁ Χριστός εἶχε καί ἕναν εὑρύτερο κύκλο Μαθητῶν πού ὀνομάστηκαν Ἑβδομήκοντα, δηλαδή ἑβδομήντα Μαθητές καί Ἀπόστολοι. Στό Εὐαγγέλιο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ γίνεται ἀναφορά στόν κύκλο τῶν Ἑβδομήκοντα Μαθητῶν. Γράφεται: «Μετά δέ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ Κύριος καί ἑτέρους ἑβδομήκοντα, καί ἀπέστειλεν αὐτούς ἀνά δύο πρό προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καί τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτός ἔρχεσθαι» (Λουκ. ι΄, 1).

Φαίνεται ὅτι αὐτή ἡ ἐπιλογή ἔγινε κατά ἐφαρμογή τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ στόν Μωϋσῆ. Δηλαδή, ὁ Μωϋσῆς κατά τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ ἐπέλεξε ἑβδομήντα ἄνδρες πού ἦταν βοηθοί του στό ἔργο τῆς διοικήσεως τοῦ λαοῦ (Ἀριθ. ια΄, 16, 25). Ἔτσι, κατά τόν ἴδιο λόγο αὐτοί οἱ Ἑβδομήκοντα πού ἐπέλεξε ὁ Χριστός ἦταν βοηθοί τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων, καί πιθανῶς ἀπετέλεσαν τό πρῶτο Πρεσβυτέριο τῆς Ἐκκλησίας στά Ἱεροσόλυμα, μετά τήν Πεντηκοστή.

Μάλιστα, στήν ἴδια συνάφεια τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Λουκᾶ φαίνεται ὅτι οἱ Ἑβδομήκοντα ἄνδρες πού ἀπεστάλησαν σέ κάθε πόλη καί τόπο τόν ὁποῖο ἐπρόκειτο νά ἐπισκεφθῆ ὁ Χριστός, ἐπέστρεψαν μετά τήν ἀποστολή τους καί ἔλεγαν μέ χαρά στόν Χριστό: «Κύριε, καί τά δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου» (Λουκ. ι΄, 17), δηλαδή μέ τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἔβγαζαν τά πονηρά πνεύματα ἀπό τούς δαιμονισμένους.

Μεταξύ αὐτῶν τῶν Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων ὑπῆρξαν καί οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι πού ἑορτάζουν σήμερα.

Ἀπό τά Συναξάρια πού εἶναι οἱ βίοι τῶν Ἁγίων καί κατ’ ἐξοχήν ἡ ἐκκλησιαστική ἱστορία, μαθαίνουμε γιά τήν δράση τους. Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Σίλας ἀκολούθησε τόν Ἀπόστολο Παῦλο, στήν συνέχεια ἔγινε Ἐπίσκοπος τῆς Κορίνθου, τούς ὁποίους μέ τήν ὅλη δράση του βοήθησε. Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Σιλουανός ἔγινε Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης καί ὑπέμεινε πολλούς κινδύνους, καί μέ εἰρήνη ἀπῆλθε στόν ποθούμενο Κύριο. Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Ἐπαινετός ἔγινε Ἐπίσκοπος στήν Καρθαγένη, ἔδρασε ἐκεῖ ἱεραποστολικά, μετέβαλε πολλούς εἰδωλολάτρες στήν Θεογνωσία καί ἀπῆλθε πρός τόν Κύριο. Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Κρήσκης πορεύθηκε στήν Γαλατία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἔγινε Ἐπίσκοπος Χαλκηδόνος, ἔδειξε σέ πολλούς πεπλανημένους τόν ὁδό τῆς Θεογνωσίας καί, ἀφοῦ πολλούς ὡφέλησε, ἐξεδήμησε στόν Κύριο. Γιά τόν ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρόνικο δέν διασώζονται ἰδιαίτερες πληροφορίες στά Συναξάρια τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Χριστός ἔκανε αὐτήν τήν ἐπιλογή ὄχι μέ κριτήρια ἐξωτερικά, ἀλλά σύμφωνα μέ τίς ἐσωτερικές ἐπιθυμίες τῶν ἀνθρώπων, καί τίς ἐσωτερικές ἀναζητήσεις τους, ἀλλά καί μέ τίς ἀνάγκες τους, γι’ αὐτό ἄλλους ἐπέλεξε γιά τόν στενό κύκλο τῶν Ἀποστόλων πού ἦταν οἱ Δώδεκα Ἀπόστολοι καί ἄλλους ἐπέλεξε γιά τόν εὑρύτερο κύκλο Του, ὅπως ἦταν οἱ Ἑβδομήκοντα Ἀπόστολοι. Ἡ ἐπιλογή δέν ἔγινε μέ κριτήρια κοσμικά, ἀφοῦ ὁ Χριστός ὡς Θεός εἶναι ἀπροσωπολήπτης, ἀλλά μέ κριτήρια πνευματικά.

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό εὐλογημένο Σῶμα Του, εἶναι ἕνα μυστήριο στό ὁποῖο ἐνεργεῖ ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί γίνεται ἡ ἀναγέννηση τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά εἶναι μέ ἐξωτερικό τρόπο καί ἕνας χαρισματικός θεσμός πού ἔχει Ἐπισκόπους, Πρεσβυτέρους, Διακόνους, μοναχούς, λαϊκούς διαφόρων χαρισμάτων. Αὐτό δέν ἀναιρεῖ τήν πνευματική ἰδιότητα, ἡ ὁποία καθορίζεται ἀπό τήν ἀνάπτυξη τῆς νοερᾶς ἐνεργείας.

Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει διάφορα σωματικά καί διανοητικά χαρίσματα καί βάσει αὐτῶν συγκροτεῖται ἡ κοινωνία. Ὡς πρός αὐτήν τήν διάκριση δέν μπορεῖ νά ὑπάρχη ἀπόλυτη ἰσότητα, γιατί ὁ καθένας ἔχει ἰδιαίτερα διανοητικά χαρίσματα. Ὅμως, ἀπό πλευρᾶς πνευματικῆς ἔχουμε ἰσότητα ὡς πρός τήν νοερά ἐνέργεια, ἀφοῦ ὁ νοῦς κάθε ἀνθρώπου ἔχει ἴδια ἀξία καί ἴσες δυνατότητες γιά τήν γνώση τοῦ Θεοῦ καί τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ἀρκεῖ νά ξέρουμε τόν τρόπο γιά νά ἐνεργοποιηθῆ αὐτή ἡ νοερά ἐνέργεια (ὁ νοῦς) μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί νά ἀναπτυχθῆ, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά γίνη ἅγιος.

Ἔτσι, ὅλοι οἱ ἅγιοι ἔχουν τήν ἴδια νοερά ἐνέργεια, φθάνουν στήν θέωση καί τόν ἁγιασμό καί ἀνάλογα μέ τά διανοητικά χαρίσματα διατυπώνουν αὐτήν τήν ἐμπειρία καί προσφέρουν στήν ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας καί στήν διατύπωση τῆς πίστεώς της.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτήν πρέπει νά τονισθῆ ὅτι ἀπό πλευρᾶς πνευματικῆς ζωῆς, ὅπως φαίνεται στούς ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, ὑπάρχουν τρεῖς ὁμόκεντροι κύκλοι, ὡς πρός τήν συμμετοχή στό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας. Στόν εὑρύτερο κύκλο εἶναι οἱ ἀκροώμενοι τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅπως εἶναι οἱ κατηχούμενοι καί οἱ μετανοοῦντες πού ἀκοῦνε τό Ἀποστολικό καί Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα καί ἀγωνίζονται νά τηροῦν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Στόν ἐσώτερο κύκλο στόν ὁποῖο ἀνήκουν ὅσοι προσεύχονται ἐντατικότερα. Καί στόν στενότατατο κύκλο εἶναι ὅσοι κοινωνοῦν τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ὕστερα ἀπό τήν κατάλληλη πνευματική προετοιμασία.

Αὐτός ὁ χωρισμός τῶν ἐπαλλήλων κύκλων ἀνθρώπων γύρω ἀπό τό κέντρο πού εἶναι ὁ Χριστός, δέν γίνεται αὐθαίρετα καί μέ ἰδιοτελῆ τρόπο, ἀλλά ἀνάλογα μέ τίς ἐσωτερικές πνευματικές ἀναζητήσεις τους καί τήν ἀνάπτυξη τῆς νοερᾶς τους ἐνέργειας. Φυσικά αὐτό ἐξαρτᾶται ἀπό ἐμᾶς καί καλούμαστε νά εἰσερχόμαστε πιό βαθειά μέσα στήν Ἐκκλησία, νά προχωρήσουμε ἀπό τούς ἀκροωμένους καί τηροῦντες τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, στούς προσευχομένους καί τούς κοινωνοῦντες τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, γιά νά γίνουμε Μαθητές καί Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος

ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

  • Προβολές: 10408