Skip to main content

Ἀναζήτηση Ἱερέων

Συνέντευξη τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου γιά τήν εὕρεση Ἱερέων στόν Σωτήριο Λέτσιο,

γιά τήν Ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια»

331 081. Ἐρώτηση: Προσφάτως ἐκφράσατε τόν προβληματισμό σας γιά τήν ἔλλειψη Κληρικῶν καί ἐξεδώσατε μιά Ἐγκύκλιο. Ποιά εἶναι σέ γενικές γραμμές τά βασικά σημεῖα αὐτῆς τῆς Ἐγκυκλίου;

Ἀπάντηση: Πράγματι, ἐξέδωσα μιά Ἐγκύκλιο, ἡ ὁποία ἀναγνώσθηκε σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τήν ἀναζήτηση Ἱερέων. Τά βασικά σημεῖα τῆς Ἐγκυκλίου εἶναι ὅτι ἡ Ὀρεινή Ναυπακτία ἐρημώνει ἀπό ἀνθρώπους, οἱ Χριστιανοί πού ἐπισκέπτονται τά χωριά τους γιά διαφόρους λόγους δέν βρίσκουν Ἱερεῖς, οἱ ὑπάρχοντες ἡλικιωμένοι Ἱερεῖς συνταξιοδοτοῦνται, δέν ὑπάρχουν νέοι μέ τόν πόθο τῆς Ἱερωσύνης, καί γι’ αὐτό ἀπηύθυνα ἔκκληση νά ἀνταποκριθοῦν ὅσοι ἔχουν τά κατάλληλα πνευματικά, κανονικά καί νόμιμα προσόντα γιά νά ἱερωθοῦν. Ἡ Ἐγκύκλιος αὐτή ἐγράφη, μεταξύ τῶν ἄλλων ἐνεργειῶν μου, γιά τήν ἀναζήτηση τῶν καταλλήλων ὑποψηφίων γιά τήν Ἱερωσύνη, γιά τήν μικρή ὀρεινή Μητρόπολή μας.

 

2. Ἐρώτηση: Στήν Μητρόπολη Ναυπάκτου, ἀλλά καί στά ὑπόλοιπα μέρη τοῦ Νομοῦ Αἰτωλοακαρνανίας, πόσο σοβαρό εἶναι τό πρόβλημα αὐτό; Συνολικά πόσοι Ἱερεῖς εἶναι ἐν ἐνεργείᾳ στήν Μητρόπολή σας καί πόσες κενές θέσεις ὑπάρχουν;

Ἀπάντηση: Μπορῶ νά ἀπαντήσω γιά τήν Ἱερά Μητρόπολή μου, γιατί στόν Νομό Αἰτωλοακαρνανίας ὑπάρχουν δύο Μητροπόλεις. Τό πρόβλημα εἶναι σοβαρό γιά τήν Ὀρεινή Ναυπακτία, διότι ὅλη ἡ περιοχή ἔχει ἐρημώσει ἀπό ἀνθρώπους καί σέ πολλά χωριά χρειάζονται Ἱερεῖς μόνον γιά τά Χριστούγεννα, τό Πάσχα καί μερικές ἡμέρες τό Δεκαπενταύγουστο. Αὐτόν τόν καιρό ἡ Μητρόπολή μας ἔχει 55 Ἱερεῖς καί 3 Διακόνους, καί οἱ ὀργανικές θέσεις εἶναι 66 Ἱερέων καί 4 Διακόνων. Ὅμως, εἶναι 95 Ἐνοριακοί Ναοί σέ ἔρημα χωριά ἀπό ἀνθρώπους πού πρέπει νά λειτουργηθοῦν μερικές ἡμέρες τόν χρόνο. Καταλαβαίνετε ὅτι τό πρόβλημα κυρίως εἶναι ἐποχιακό.

 

3. Ἐρώτηση: Ἔχετε μιά γενικότερη εἰκόνα γιά τό ποιά κατάσταση ἐπικρατεῖ στόν τομέα αὐτό σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα;

Ἀπάντηση: Ἀπό συζητήσεις πού ἔχω μέ ἄλλους Μητροπολίτες πού ποιμαίνουν κυρίως ἐπαρχιακές Μητροπόλεις ὑπάρχει τό ἴδιο πρόβλημα. Τά χωριά ἐρημώνουν, ἀλλά οἱ Χριστιανοί τά ἐπισκέπτονται μερικές φορές τόν χρόνο καί θέλουν νά τελέσουν θεία Λειτουργία καί ἱερά Μνημόσυνα τῶν συγγενῶν τους. Αὐτό δημιουργεῖ μεγάλο πρόβλημα. Οἱ πόλεις καί οἱ κωμοπόλεις κατά βάση ἐξυπηρετοῦνται, τό πρόβλημα εἶναι στίς ἐρημωμένες περιοχές.

 

4. Ἐρώτηση: Ποιές εἶναι οἱ αἰτίες γιά τό ὅτι οἱ νέοι ἄνθρωποι δέν στρέφονται σήμερα πρός τήν Ἱερωσύνη;

Ἀπάντηση: Τό πρόβλημα εἶναι γενικό, διότι οἱ νέοι δέν ἔχουν μεγάλη σχέση μέ τήν ἐκκλησιαστική ζωή. Προβλήματα ἔχουν καί οἱ Ἐκκλησιαστικές Σχολές πού κλείνουν, ἀλλά καί οἱ Θεολογικές Σχολές. Οἱ ἀστικές Μητροπόλεις, ἐπειδή ἀναλογικά ἔχουν μεγαλύτερο πληθυσμό καί οἱ Ἐνορίες εἶναι πιό λίγες καί ὀργανωμένες, ἔχουν λιγότερα προβλήματα καλύψεως τῶν ὀργανικῶν θέσεων. Ἐμεῖς πού ἔχουμε μικρές Μητροπόλεις ἔχουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Πολλές εἶναι οἱ αἰτίες πού οἱ νέοι δέν ἐπιθυμοῦν νά ἱερωθοῦν. Μεταξύ αὐτῶν εἶναι ἡ ἔλλειψη πόθου γιά τήν Ἱερωσύνη, ἡ κρίση πνευματικῆς προσφορᾶς, τό κοσμικό φρόνημα, φόβος ἔναντι τῆς ἀπαιτήσεως τῆς κοινωνίας ἀπό τούς Κληρικούς, τά οἰκονομικά προβλήματα, ἡ δυσκολία εὕρεσης γυναικῶν πού νά θέλουν οἱ σύζυγοί τους νά ἱερωθοῦν κ.ἄ. Πολλά εἶναι τά αἴτια. Νά σκεφθῆτε ὅτι στήν Μητρόπολή μας ἕνας Κληρικός δέν μπορεῖ νά μένη σέ μιά ὀρεινή ἐνορία, διότι εἶναι ἔρημη περιοχή καί γιά νά τήν ἐξυπηρετῆ πρέπει νά διανύη πολλά χιλιόμετρα, καταναλώνοντας ἕνα μέρος τοῦ μικροῦ μισθοῦ του, ἄρα ἔχει οἰκονομικές ζημίες. Σήμερα, γιά νά εἶναι κάποιος Ἱερεύς πρέπει νά ἔχη ἱεραποστολικό φρόνημα καί νά κάνη πολλές θυσίες!

 

5. Ἐρώτηση: Τό πρόβλημα αὐτό ἔχει ἀπασχολήσει στόν βαθμό πού θά ἔπρεπε τήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία;

Ἀπάντηση: Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔχει θεσπίσει μιά ἑβδομάδα ἱερατικῶν κλήσεων, ἀποστέλλεται μιά Ἐγκύκλιος πού διαβάζεται στούς Ἱερούς Ναούς, οἱ Μητροπολίτες παρακαλοῦν, παρακινοῦν, ἀλλά τελικά τό θέμα ἐπιλύεται σέ προσωπικό ἐπίπεδο. Γι’ αὐτό, ὅταν σέ κάποια Ἐνορία γίνεται μιά καλή ποιμαντική προσπάθεια, παρατηρεῖται μιά νεανική δραστηριότητα, καί συνήθως ἐμφανίζονται ἱερατικές κλήσεις. Ὅπως σέ ὅλα τά θέματα, ἔτσι καί σέ αὐτό πρέπει νά ὑπάρξουν πρότυπα καλῶν Ἱερέων πού θά ἐργάζονται θυσιαστικά καί θά ἐμπνέουν τούς νέους.

 

6. Ἐρώτηση: Θά θέλατε νά διατυπώσετε κάποιες προτάσεις γιά τήν προσέλκυση νέων στήν Ἱερωσύνη; Θά πρέπει νά δοθοῦν κάποια κίνητρα;

Ἀπάντηση: Ἀπό ὅσα εἶπα προηγουμένως ἐντοπίστηκαν τά αἴτια ἐλλείψεων Κληρικῶν, ἀλλά καί διατυπώθηκαν κάποιες προτάσεις γιά εὕρεση ὑποψηφίων γιά τήν Ἱερωσύνη. Γενικά, χρειάζεται ζῆλος γιά τήν ἐκκλησιαστική ζωή καί τήν ἱερατική προσφορά. Γιά νά γίνη κάποιος Κληρικός, χρειάζεται ἀγάπη γιά τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους, φυσικά καί ἀγάπη γιά τήν Ἐκκλησία. Ὁπωσδήποτε πρέπει νά ἔχουν τά ἀπαραίτητα κανονικά καί πνευματικά προσόντα. Τά ἄλλα κίνητρα, ἄν καί ἀπαραίτητα, εἶναι δευτερεύοντα. Δέν τρέφω αὐταπάτες ὅτι θά λυθῆ τό θέμα αὐτό, ἀφοῦ γιά τίς μικρές Μητροπόλεις, στίς ὁποῖες οἱ συνθῆκες εἶναι δύσκολες, ἡ ἔλλειψη Κληρικῶν δέν μπορεῖ εὔκολα νά ξεπεραστῆ. Ἐκτός καί ἄν δέν γίνουν οἱ σωστές ἐπιλογές γιά τήν εὕρεσή τους, ὁπότε τό πρόβλημα τῶν ἀκατάλληλων Κληρικῶν θά εἶναι μεγαλύτερο πρόβλημα ἀπό τήν ἔλλειψη Κληρικῶν. Γιατί συνήθως οἱ ἀκατάλληλοι Κληρικοί δημιουργοῦν πολύ περισσότερα προβλήματα στήν Ἐκκλησία.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

  • Προβολές: 802