Skip to main content

Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος γιὰ τὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, ἀναγνώσθηκε στούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, τήν Κυριακή 13-10-1996, ἡ παρακάτω ἐγκύκλιος τοῦ Μητροπολίτου. 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 

Εἶναι γνωστό σέ ὅλους σας ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἐνδιαφέρεται πάρα πολύ γιά τούς νέους, πού εἶναι τά νέα µέλη της, τά ὁποῖα µετά ἀπὸ λίγο καιρό θά γίνουν ἡγέτες τῆς Πολιτείας͵ ἀλλά καί τῆς ἴδιας τὴς Ἐκκλησίας. 

Ἡ Ἐκκλησία παραλαμβάνει τὸν ἄθρωπο ἀπό τήν ὥρα πού γεννιέται στόν κόσµο αὐτόν, τόν εἰσάγει µέσα στὀ σῶμα της µέ τό Ἅγιο Βάπτισµα, καί τό Ἅγιο Χρῖσμα, τοῦ προσφέρει τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τήν βρεφική ἀκόμη ἡλικία, τόν δέχεται στὶς λατρευτικές συνάξεις, καὶ, γενικά, τόν καθιστᾶ µέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Καθώς μεγαλώνει ὁ ἄνθρωπος, ταυτόχρονα ἀναπτύσσεται καί ἐκκλησιαστικὰ, ἀποκτᾶ βιώματα πνευματικά, τά ὁποῖα θά τόν βοηθήσουν στήν ζωή. 

Μιά µορφή προσφορᾶς εἶναι καί οἱ ἰδιαίτερες συνάξεις γιά τά παιδιά, πού ὀνομάζονται Κατηχητικά Σχολεῖα. Μέσα σέ αὐτά ὁ νέος ἄνθρωπος μπορεῖ νά αἰσθανθῆ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, νά ἀποκτήση τήν ἀγάπῃ καί τήν κοινωνία καί µέ ὅλη τήν κτίση. Οἱ Κατηχητικές αὐτές συνάξεις συμπληρώνουν και ὁλοκληρώνουν τίς γνώσεις πού ἀποκτᾶ τό παιδί στὸ Σχολεῖο καί τήν οἰκογένεια, ὁπότε ἀποκτᾶ µιά ὡριμότητα καί ὁλοκληρώνεται πνευματικά. 

Οἱ νέοι μας, πάντοτε, ἀλλά ἰδιαιτέρως σήµερα, ἔχουν πολλούς καί μεγάλους πειρασμούς, ὅπως τά ναρκωτικά, τό AIDS, τήν βία καὶ τήν ἀναρχία κ.λ.π. Ἂν ὅμως ἀναζητήση κανείς τὀ βάθος τους, θά διαπιστώση ὅτι ὅλα αὐτά τά προβλήµατα καί τόσα ἄλλα ἔχουν σχέση µέ τήν ἕλλειψη νοήματος γιά τήν ζωή. Ὅταν αὐτή ἡ ἔλλειψη συνδέεται καὶ µέ κοινωνικές ἀνασφάλειες καί οἰκογενειακές ἀπογοητεύσεις, τότε δημιουργεῖται μεγαλύτερος προβληµατισµός. 

Ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νά βοηθήση ἀποτελεσματικά τούς συγχρόνους ἀνθρώπους, ἀκόμη καί τούς πιό ἀπαιτητικούς νέους, ἀκριβῶς γιατί κινεῖται πέρα ἀπό ἰδεολογίες καί ἠθικολογίες. Κάνουν λάθος ὅσοι ταυτίζουν τὴν Ἐκκλησία µέ µιά ἰδεολογία καί µέ µιά ἠθικιστική νοοτροπία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνας συγκεκριµένος τρόπος ζωῆς, πού μεταμορφώνει τόν ἄνθρωπο καί τοῦ δίνει νόηµα στήν ζωή του. Αὐτό φαίνεται ἀπό τό ὅτι ἡ Ἐκκλησία λειτουργεῖ ἀφ ἑνός μέν ὡς μιά πνευµατική οἰκογένεια, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ ὡς πνευματικό θεραπευτήριο. Ἔτσι προσφέρει ὅ,τι ἔχει ἀνάγκη ὁ ἀπογοητευμένος καί κουρασμένος ἄνθρωπος, ἰδιαιτέρως δίνει νόημα ζωῆς στὸν νὲο ἄνθρωπο, πού τοῦ λείπει ἡ συντροφικότητα, ὅσο καί ὁ ὑγιής προσανατολισμός. 

Αἰσθάνομαι βαθειά ἀγάπη πρός τούς νέους καί ἐπιθυμῶ νὰ τούς δῶ νά ὁλοκληρώνονται µέσα στὀν ἐνοριακό ἐκκλησιαστικό χῶρο. Αὐτό, βέβαια, προϋποθέτει καὶ σωστή ἀντιμετώπισή τους ἀπό τούς Κληρικούς καί τά μεγαλύτερα µέλη τῆς Ἐκκλησίας. Πρέπει ὅλοι νά σταθοῦμε ἀπέναντί τους µέ εἰλικρίνεια, σοβαρότητα, ὑπευθυνότητα, ἀλλά καί εὐαισθησία καί ἀγάπη. Ὅταν οἱ νέοι µας σήµερα τραυματίζονται ἀπό τόσα πολλά πράγματα, ἐμεῖς πρέπει νά τούς ἀναπαύουμε. Δέν πρέπει νά συμµπεριφερόµαστε ὡς δάσκαλοι, εἰσαγγελεῖς καί χωροφύλακες, ἀλλά ὡς πατέρες, ἀδελφοί καί φίλοι. 

Αὐτήν τήν ἑβδομάδα θά ἀρχίσουν τά Κατηχητικά σχολεῖα, οἱ συνάξεις γιά τούς νέους καί τίς νέες ὅλων τῶν ἡλικιῶν. Οἱ Ἐφημέριοι θά σᾶς ἀνακοινώσουν τίς ἡμέρες καί τίς ὤρες πού θά γίνονται αὐτές οἱ συνάξεις κατά ἠλικίες. Παρακαλῶ τούς ἐκπαιδευτικούς καί τούς γονεῖς νἁ προτρέψουν τά παιδιά τους νά συμμετάσχουν σέ αὐτές τίς συγκεντρώσεις, γιατί θα θοηθηθοῦν πολύ. Ἰδιαιτέρως παρακαλῶ τούς νέους νά µη διστάσουν νά πλησιάσουν στό χῶρο τὴς Ἐκκλησίας, γιατί ἡ Ἐκκλησία, παρά τά ὅποια λάθη τῶν μελῶν της, πού σέ ἕνα βαθµό εἶναι ἀνθρώπινα, προσφέρει νόηµα ζωῆς, εἰσάγει τόν ἄνθρωπο σέ ἕναν τρόπο ζωῆς, διά τοῦ ὁποίου ὑπερβαίνονται ὅλα τα προβλήµατα, προσωπικἀ, κοινωνικά καί οἰκογενειακά. 

Μὲ θερμές εὐχές καί εὐλογίες

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου

ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

  • Προβολές: 1089