• Αρχική
  • Ἱερὰ Μητρόπολη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου - Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση - ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συνοδική ἀπόφαση τῆς 15-3-2011 (Ἀρ. Πρωτ. 1238/28-3-2011). Ἐπιτίμηση καί ἀποδοκιμασία τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ ἱερομονάχου, ἐπιβεβαίωση καί ἐπίρρωση τοῦ ἐπιτιμίου τῆς ἀκοινωνησίας του.
Συνοδική ἀπόφαση τῆς 18-6-2003 (αρ. Πρωτ. 2267/18-6-2003). Συνοδικὴ σύσταση γιὰ λήψη κανονικῶν μέτρων κατὰ τοῦ τότε ἡγούμενου Σπυρίδωνος Λογοθέτη.
Συνοδική ἀπόφαση τῆς 18-6-2010. (Ἀρ. Πρωτ. 2584/30-6-2010). Ἔγκριση ἐκλογῆς νέου ἡγουμενοσυμβουλίου ὑπό τόν ἱερομ. Εἰρηναῖο Κουτσογιάννη καί προτροπή γιά ἐφαρμογή τῶν συνοδικῶν ἀποφάσεων.
Συνοδική ἀπόφαση τῆς 18-8-2011 (Ἀρ. Πρωτ. 4905/22-8-2011). Ἐπέκταση τοῦ ἐπιτιμίου ἀκοινωνησίας σἐ ὅλα τά μἐλη τῆς ἱερᾶς μονῆς Μεταμορφώσεως.
Συνοδική ἀπόφαση της 19-1-1999 (αρ. Πρωτ. 263/19-1-1999). Προτροπη για υπακοη στον μητροπολιτη και για τηρηση των κεκανονισμενων για τις ιερες μονες.
Συνοδική ἀπόφαση τῆς 19-8-2011 (Ἀρ. Πρωτ. 4904/22-8-2011). Ἔγκριση πράξεως περί διαλύσεως τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς μονῆς Μεταμορφώσεως καί ὑπαγωγῆς της σέ ἄλλη ἱερά μονἠ.
Συνοδική ἀπόφαση τῆς 22 κ 23-10-2009. (Ἀρ. Πρωτ. 3663/30-10-2009). Ἐπιτίμηση καί ἀκύρωση ἐκλογῆς ἡγουμενοσυμβουλίου ἐντολή γιά διενέργεια νέας ἐκλογῆς.
Συνοδική ἀπόφαση τῆς 24-04-2016 (Ἀρ. Πρωτ. 2011/921/26-04-2016). Περί ἀκοινωνησίας στὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Συνοδική ἀπόφαση τῆς 25-6-2002 (αρ. Πρωτ. 2250/26-6-2002). Ἐμμονὴ στὴν συνοδικὴ ἀπόφαση 4388/19-12-2001, σχέδιον δήλωσης γιὰ ἀνάκληση συκοφαντιῶν ἐκ μέρους τοῦ τότε ἡγουμένου Σπυρίδωνος Λογοθέτη.
Συνοδική ἀπόφαση τῆς 26-8-2004 (Ἀρ. Πρωτ. 2599/1-9-2004). Ἐπιτίμηση γιὰ δικομανία, περιφρόνηση τῶν Συνοδικῶν ἀποφάσεων, ἐκκοσμίκευση. Ἐπιβεβαίωση τῆς ἐπισκοπικῆς ἁρμοδιότητος. Διαπίστωση τῆς ὀρθῆς ἐκκλησιαστικῆς στάσης τοῦ Μητροπολίτου. Ἐνημέρωση γιὰ τὴν
Συνοδική ἀπόφαση τῆς 26-8-2004 (Ἀρ. Πρωτ. 2703/27-8-2004). Ἀνάθεση σέ συνοδικό μητροπολίτη διενέργειας ἐνόρκου ἐξετάσεως κατά τοῦ ἱερομ. Σπυρίδωνος Λογοθέτη πρός διαγραφή αὐτοῦ ἀπό τούς καταλόγους τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων.
Συνοδική ἀπόφαση τῆς 26-8-2009. (Ἀρ. Πρωτ. 3039 27-8-2009). Ἐπιτίμηση γιά τήν μή ἐφαρμογή τῆς ἀποφάσεως τοῦ δευτεροβάθμιου συνοδικοῦ δικαστηρίου (περί ἐκπτώσεως τοῦ ἱερομ. Σπυρίδωνος Λογοθέτη ἐκ τῆς θέσεως τοῦ ἡγουμένου) καί ἐντολή γιά διενέργεια ἐκλογῶν
Συνοδική ἀπόφαση τῆς 26-8-2010 ( Ἀρ. Πρωτ. 3146/27-8-2010). Ἐμμονή στίς παλαιότερες συνοδικές ἀποφάσεις, ἐπιτίμηση γιά ἀπαράδεκτες ἐκφράσεις τῶν μοναχῶν, μή ἀποδοχή τῶν παραιτήσεων τοῦ ἡγουμένου καί τῶν μελῶν τοῦ νέου ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Μονῆς, προειδο
Συνοδική ἀπόφαση τῆς 28-8-2002 (αρ. Πρωτ. 2564/3-9-2002). Ἐρώτηση γιὰ τὴν φιλοξενία στὶς κατασκηνώσεις τῆς Μονῆς Παιδιῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἄνευ γνώσεως τοῦ τε Πατριάρχου Ἱεροσολύμων καὶ τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου.
Συνοδική ἀπόφαση τῆς 28-8-2002 (αρ. Πρωτ. 3022/2-9-2002) . Ἐμμονὴ στὶς προηγούμενες συνοδικὲς ἀποφάσεις, ἐπιβολὴ ἐπιτιμίου ἀκοινωνησίας στὸν τότε ἡγούμενο Σπυρίδωνα Λογοθέτη ἐπικυρωθησομένου ὑπὸ τῆς Ἱεραρχίας.
Συνοδική ἀπόφαση τῆς 28-8-2008. (Ἀρ. Πρωτ. 2581/3-9-2008). Ἐπιστροφή αἰτήματος του ὡς ἀπαράδεκτου λόγω ἀντικανονικῆς ὑπογραφῆς
Συνοδική ἀπόφαση τῆς 3-5-2012 (Ἀρ. Πρωτ. 1551/7-5-2012). Ἁπάντηση σέ ἀναφορές τῆς μονῆς, ἐμμονή στίς προηγούμενες συνοδικές ἀποφάσεις, ἐντολή γιά ἄμεση ἐφαρμογή αὐτῶν.
Συνοδική ἀπόφαση της 31-8-2000 (αρ. Πρωτ. 3254/4-9-2000). Εγκριση διενεργειας διαχειριστικου ελεγχου απο την εκυο στην ι. Μονη μεταμορφωσεως.
Συνοδική ἀπόφαση τῆς 31-8-2000 (αρ. Πρωτ. 3784/4-9-2000). Ἔγκριση διενέργειας ἀνακρίσεων κατὰ τοῦ τότε ἡγουμένου ἱερομονάχου Σπυρίδωνος Λογοθέτη.
Συνοδική ἀπόφαση της 4-2-2000 (αρ. Πρωτ. 685/9-2-2000). Διαπιστωση κρισης, προτροπη για αναφορα της μονης προς τον μητροπολιτη δια παν εκτελουμενον εργον.