Η επιστήμη τής θεολογίας

Οι θεούμενοι έχουν προσωπική εμπειρία τού Θεού, βλέπουν τήν δόξα τού Θεού. Όμως, επειδή υπάρχει διαφορά μεταξύ κτιστού καί ακτίστου καί επειδή ο Θεός καί φανερούμενος παραμένει μυστήριο καί απερίγραπτος, γι' αυτό η ορθόδοξη θεολογία είναι αποφατική, όχι όμως αγνωστικιστική. Σέ αυτό διαφέρει η ορθόδοξη θεολογία από τίς επιστήμες.

«Στίς άλλες επιστήμες, αυτό πού περιγράφεται είναι περιγραπτό καί ό,τι μπορεί κανείς νά περιγράψη, είναι χρώματα, είναι σχήματα, είναι μαθηματικά σύμβολα κλπ. καί μπορείς νά μιλήσης γι’ αυτό τό πράγμα. Ξέρεις ότι υπάρχει εν κινήσει καί έχει όγκο, βάρος, ταχύτητα κλπ. Στήν θεολογία αυτό πού βλέπει κανείς στήν θέωση, εκτός από τήν ανθρώπινη φύση τού Χριστού, είναι απερίγραπτο. Δέν έχει καμμιά ομοιότητα μέ τίποτα τό κτιστό. Δέν υπάρχει καμμιά ομοιότητα ώστε νά μπορής μέ τό όμοιο νά περιγράψης τό όμοιο. Ούτε χρώμα έχει ούτε σχήμα έχει ούτε μέγεθος ούτε ύψος ούτε βάρος, τίποτα. Δέν έχει τίποτα τό κοινό μέ ο,τιδήποτε τό κτιστόν, όλα αυτά πού ξέρουμε μέ τήν εμπειρία μας, μέ τήν αφή, μέ τήν όσφρηση, μέ τά μάτια μας, μέ τήν λογική μας, μέ τά αυτιά μας, ο,τιδήποτε εμπειρία έχουμε είτε σωματική είτε λογική. Αυτό πού λέγεται Θεός είναι τελείως διαφορετικό. Καμμία ομοιότης.

Οι Πατέρες τό τονίζουν καί τό ξανατονίζουν. Καί από πού τό ξέρουν ότι δέν έχει καμμία ομοιότητα; Απ’ τήν εμπειρία. Η ίδια η εμπειρία τής θεώσεως τούς εδίδαξε ότι δέν έχει καμμία ομοιότητα. Ούτε σκότος είναι ούτε φώς είναι. Καί έχουμε όλα αυτά τά ωραία τής αποφατικής θεολογίας. Σ’ αυτό ακριβώς είναι η διαφορά μέ τίς θετικές επιστήμες. Οι θετικές επιστήμες ασχολούνται μέ περιγραπτά καί η θεολογία μέ κάτι τό απερίγραπτο».

(Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου: «Εμπειρική Δογματική, κατά τίς προφορικές παραδόσεις τού π. Ιωάννου Ρωμανίδη», τόμ. Α')

Ετικέτες: ΧΩΡΙΟ

  • Προβολές: 1547

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance