Skip to main content

Γραπτὰ Κηρύγματα: Κυριακὴ 1 Ἰουλίου, Θεία Λειτουργία καί ἡ ἔναρξή της

Ὅπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο τούς καλοκαιρινούς μῆνες Ἰούλιο καί Αὔγουστο συνηθίζουμε νά ἀποστέλλουμε σέ ὅλες τίς Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας σύντομο γραπτό κήρυγμα, γιά νά διαβάζεται στούς Ἱερούς Ναούς κατά τήν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας. Αὐτό τό κάνουμε καί ἐφέτος μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ.

Τά σύντομα κηρύγματα ἐφέτος θά ἔχουν ἀναφορά στήν θεία Λειτουργία καί θά προσπαθήσουν νά δείξουν τήν μεγάλη σημασία της γιά τήν ζωή μας, καθώς ἐπίσης νά ἑρμηνεύσουν μερικά σημεῖα τῆς θείας Λειτουργίας, ὥστε ὅταν ἐκκλησιαζόμαστε νά γνωρίζουμε τί ἀκριβῶς γίνεται.

Κατ’ ἀρχάς, βέβαια, πρέπει νά παρατηρήσουμε ὅτι ἡ λέξη λειτουργία συναντᾶται καί στήν ἀρχαία Ἑλλάδα. Ἡ λέξη αὐτή ἀποτελεῖται ἀπό δύο ἄλλες ἐπί μέρους λέξεις, ἤτοι τό λέϊος καί τό ἔργο, πού σημαίνει ἔργον τοῦ λαοῦ. Μέ τήν προσθήκη τῆς λέξεως θεία στήν Λειτουργία δηλώνεται ὅτι δέν εἶναι ἕνα ἁπλό ἔργο τοῦ λαοῦ, ἀλλά εἶναι ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ καί συνέργεια τοῦ λαοῦ, δηλαδή ἀνταπόκριση τοῦ λαοῦ, πού εἶναι βεβαπτισμένοι καί ζοῦν σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ὑπάρχουν λειτουργικοί τύποι μέ τήν ὀνομασία διαφόρων ἁγίων, ὅπως τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, πού τελεῖται κάθε Κυριακή, τοῦ Μ. Βασιλείου, πού τελεῖται δέκα φορές τόν χρόνο, τοῦ ἁγίου Ἰακώβου κ.λ.π.

Ἡ θεία Λειτουργία ὀνομάζεται καί θεία Εὐχαριστία, γιατί κατά τήν διάρκειά της εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά ὅλες τίς δωρεές πού μᾶς ἔχει χαρίσει, τόσο τίς παγκόσμιες ὅσο καί τίς προσωπικές. Παγκόσμιες εἶναι ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ, διά τῆς ὁποίας νικήθηκε ὁ θάνατος, ἡ ἁμαρτία καί ὁ διάβολος. Ἀκριβῶς αὐτό τό ἔργο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, τῆς θείας οἰκονομίας, ὅπως συνήθως λέγεται στήν θεολογική γλώσσα, μᾶς προβάλλει ἀνάγλυφα ἡ θεία Λειτουργία καί μᾶς καλεῖ νά τό ζήσουμε καί ἐμεῖς. Καί αὐτό γίνεται τόσο μέ τίς εὐχές καί τά ψάλματα, ὅσο καί μέ τά σύμβολα, ὅπως γιά παράδειγμα, τό κανδήλι, τό κερί, ἡ μικρά καί μεγάλη εἴσοδος, ἡ εὐλογία διά τῆς χειρός, ἡ ἀνύψωση τῶν χεριῶν κ.λ.π.

Ἡ θεία Λειτουργία ἀρχίζει μέ τό “εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος”, γιατί εἶναι μιά δοξολογία στόν Τριαδικό Θεό, ὁ ὁποῖος δημιούργησε τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο, ἀλλά καί τόν ἀναδημιούργησε. Ἔπειτα, μέσα στήν θεία Λειτουργία, ὅταν ἔχουμε προετοιμασθῆ κατάλληλα καί ἔχουμε ἀποκτήσει πνευματικές αἰσθήσεις, μποροῦμε νά αἰσθανθοῦμε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, καθώς ἐπίσης ἀναζητοῦμε ἀνταύγειες τῆς μελλούσης ζωῆς, τῆς ζωῆς δηλαδή πού θά ζήσουν οἱ δίκαιοι στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Γιατί ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἡ ὅραση τοῦ Θεοῦ ὡς φωτός.

Καί ἀμέσως μετά τήν ἐπίκληση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀπευθύνουμε στόν Θεό τίς πρῶτες προσευχές μας. Ἄν προσέξη κανείς ἐπισταμένως θά διαπιστώση ὅτι οἱ δεήσεις αὐτές ἀναφέρονται σέ τρία θέματα.

Τό πρῶτον, εἶναι τό μεγάλο ἀγαθό της εἰρήνης. Προσευχόμαστε γιά νά μᾶς δώση ὁ Θεός τήν δική Του εἰρήνη, πού σώζει τήν ψυχή, καί βέβαια μέ τήν εἰρήνη αὐτήν θά συμμετάσχουμε στήν θεία Εὐχαριστία, καθώς ἐπίσης νά δώση ὁ Θεός τήν εἰρήνη Του σέ ὅλο τόν κόσμο καί στίς τοπικές Ἐκκλησίες, πού ἀποτελοῦν τήν ἑνιαία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Χωρίς τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ οὔτε ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ εἰρήνη οὔτε μπορεῖ ὁ κόσμος νά εἰρηνεύση.

Τό δεύτερον, εἶναι ὅτι προσευχόμαστε γιά ὅλο το ἐκκλησιαστικό μας πολίτευμα, πού εἶναι ἱεραρχικό, δηλαδή γιά τόν Ἐπίσκοπο, τούς Πρεσβυτέρους, τούς διακόνους καί τόν λαό. Καί βεβαίως γιά τούς ἄρχοντες. Ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι εἰς τύπον καί τόπον τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ καί οἱ Πρεσβύτεροι εἶναι εἰς τύπον τῶν Ἀποστόλων, πού ἀποστέλλονται ἀπό τόν Ἐπίσκοπο γιά νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο σέ ὅλους τους πιστούς της Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τό τρίτον εἶναι ὅτι προσευχόμαστε γιά τίς διάφορες ἀνάγκες μας καί γιά τούς ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀνάγκη, ὅπως γι’ αὐτούς πού ταξιδεύουν, γι’ αὐτούς πού εἶναι ἀσθενεῖς, γιά τούς δαιμονισμένους. Καί βέβαια, παρακαλοῦμε τόν Θεό μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας καί τῶν ἁγίων, ἀλλά ἀναθέτουμε ὁλόκληρη τήν ζωή μας στόν Χριστό.

Ἡ θεία Λειτουργία, ἀγαπητοί μου, εἶναι μιά ὁλόκληρη ζωή, ἕνα πέλαγος τῆς θείας ἀγάπης. Μακάρι νά μποροῦμε νά κολυμπᾶμε σέ αὐτό τό πέλαγος καί νά δροσιζόμαστε ἀπό τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ.

† Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

  • Προβολές: 2671