Κύριο Θέμα: Ὁ Μάϊος τῆς Ρωμηοσύνης

Ὁ Μάϊος μπορεῖ νά ὀνομαστῇ μήνας τῆς Ρωμηοσύνης. Στίς 11 Μαΐου γιορτάζονται τά ἐγκαίνια τῆς Κωνσταντινούπολης. Στό συναξάριο τῆς ἡμέρας γράφει: «Τῇ ΙΑ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, τὴν ἀνάμνησιν πνευματικῶς ἐπιτελοῦμεν τοῦ Γενεθλίου, ἤτοι τῶν Ἐγκαινίων ταύτης τῆς θεοφυλάκτου καὶ βασιλίδος τῶν πόλεων, τῆς κατ' ἐξαίρετον ἀνακειμένης τῇ Δεσποίνῃ ἡμῶν, καὶ Ἁγίᾳ Θεοτόκῳ, καὶ ὑπ' αὐτῆς διὰ παντὸς σῳζομένης». Στίς 21 Μαΐου γιορτάζουμε τήν μνήμη τοῦ γενάρχου τῆς Ρωμηοσύνης, τοῦ θεοστέπτου Βασιλέως καί ἰσαποστόλου Κωνσταντίνου, τόν ὁποῖο ἡ ἱστορία χαρακτηρίζει Μέγα, ὁ ὁποῖος, ὅπως ψάλλουμε στό ἀπολυτίκιό του ἀπευθυνόμενοι στόν Χριστό, «Βασιλεύουσαν πόλιν τῇ χειρί σου παρέθετο ἣν περίσῳζε διὰ παντὸς ἐν εἰρήνῃ, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε». Ἡ πολιτεία μπολιάζεται ἀπό τήν θεολογία. Ἡ Πόλη ἀνατίθεται στήν Θεοτόκο. Ὁ Βασιλειάς δέν θεωρεῖται πλέον θεός, ἀλλά ἀναθέτει στόν ἀληθινό Θεό, τόν Θεάνθρωπο Χριστό, τήν Πόλη καί ὁλόκληρη τήν Πολιτεία.

Στίς 19 Μαΐου θυμόμαστε τήν τραγωδία τοῦ Ἑλληνισμοῦ τοῦ Πόντου, τήν Γενοκτονία ἀπό τούς Νεότουρκους καί τά ἐθνικιστικά στρατεύματα τοῦ Κεμάλ Ἀτατούρκ.

Τέλος, στίς 29 Μαΐου «Μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Θεοδοσίας τῆς Κωνσταντινουπολιτίσσης», κεντᾶ τήν μνήμη μας ἡ ἄλωση τῆς Πόλης, πού ἦταν (καί ἐν πνεύματι εἶναι) τό καύχημα ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων, ἡ πρωτεύουσα τῆς Ρωμανίας.

Γι’ αὐτό σ’ αὐτό τό τεῦχος δημοσιεύουμε κείμενα σχετικά μέ τήν Ρωμηοσύνη τά ὁποῖα συντάχθηκαν μέ διάφορες ἀφορμές.

Ετικέτες: ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 456

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance